• Трудово право

Авторски договор. Какво представлява?

д-р Тодор Капитанов

По своята същност авторския договор прилича на познатите в практиката граждански договори.

Pixabay

Не са малко хората в България, които упражняват творчески професии в най-различни сфери, като например фотография, писане на текстове, рисуване и изобщо създаване на всякакъв вид  произведения, които са обект на авторското право. Не всички обаче, дори занимаващите се професионално с подобни произведения, знаят какво трябва да направят, че да защитят произведенията си така, че да не ги използва някой друг или пък като ги използва, то да бъде срещу заплащане.

За да бъдат защитени интересите на в подобни ситуации, следва да има сключен или да се сключи по най-бързия начин „Авторският договор“. Това реално е договорът, с който се урежда използването на произведението. По своята правна същност авторския договор прилича на познатите в практиката граждански договори. Това означава, че авторския договор имат елементи, присъщи на договор за изработка, за наем, договор за продажба и други подобни. Особеното тук е, че чрез авторски договор, авторът поема ангажименти да отстъпи определено право на другото лице (ползвателя).

Ако в договора не е уговорен срок, се смята, че правото да се използва произведението е отстъпено за три години, а за произведения на архитектурата – пет години. Договорът за използване на произведение може да се сключи за срок до десет години.

Договорът поражда задължения както за едната, така и за другата страна. Една от важните точки, които следва да се договорят, е заплащането. То обикновено се определя като процент от печалбата от използването на произведението, а също така е възможно и едно заплащане под формата на хонорар например.  Всичко зависи от това как страните искат да уговорят тази важна подробност.

По груба статистика около една четвърт от творческите произведения се създават не от творци на свободна практика, а от работници и служители, назначени на трудов договор. Този факт реално поставя въпросът какво се случва с правата на произведението, когато то е създадено в рамките на трудовото правоотношение. Например, ако някой е назначен като фотограф за някое издание, кой държи авторските права върху снимките, който са направени в работно време за изпълнение на трудовите взаимоотношения?

Законът дава отговор на този въпрос.

Ако не е уговорено друго, авторското право върху компютърни програми и бази данни, създадени в рамките на трудово правоотношение, принадлежи на работодателя. Важно е да се отбележи, че тук става въпрос само за случаите на създаване на компютърна програма в рамките на трудово правоотношение. Когато става дума за друг вид произведение, нещата стоят по друг начин, а именно, че авторското право върху произведение, създадено в рамките на трудово или служебно правоотношение, принадлежи на автора, освен ако в закон не е предвидено друго.

Справка:

чл.14 от Закон за авторското право и сродните му права

чл.41 от Закон за авторското право и сродните му права

Вижте още:

ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ЕДНОДНЕВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

ОЦЕНКА НА РИСКА НА РАБОТНОТО МЯСТО

КОМИТЕТИ И ГРУПИ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЯТА

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И БЕЗПЛАТНО РАБОТНОУНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО

ОФОРМЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ТРУДОВАТА КНИЖКА

ВЪВЕЖДАНЕ НА НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.