• Трудово право

Ако сме в конфликт на интереси, може да ни забранят втора работа

д-р Тодор Капитанов

Забрана за полагане на допълнителен труд при друг работодател може да се уговаря само поради защита на търговска тайна и/или предотвратяване на конфликт на интереси.

Pixabay

Една от промените в трудовото законодателство е ограничението относно сключването на трудов договор за полагане на допълнителен труд при друг работодател поради защита на търговска тайна и/или предотвратяване на конфликт на интереси.

Досега действащата разпоредба относно сключването на трудов договор за полагане на допълнителен труд при друг работодател, даваше възможност на страните да сключат допълнителен трудов договор, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния трудов договор по основното трудово правоотношение на работника, включително пълна забрана за полагане на допълнителен труд при друг работодател.

Промяната в Кодекса на труда от 1 август 2022г. урежда, че забрана за полагане на допълнителен труд при друг работодател може да се уговаря само поради защита на търговска тайна и/или предотвратяване на конфликт на интереси. Изменението в закона гарантира правото на труд на работниците и служителите, включително при друг работодател, като същевременно с това отчита необходимостта от защита на търговските интереси на работодателя и/или предотвратяване на конфликт на интереси, които следва да се избягват, когато работникът или служителят работи при повече от един работодател

В Кодекса на труда обаче не са дадени дефиниции на понятията  „търговска тайна“ и „конфликт на интереси“. Въпросът тогава е как работодателят може да уговори тази законова забрана? За да се приложи от работодателя забраната за паралелна трудова заетост, трябва да се има предвид, че тя се ограничава до изискването да не се издаде търговска тайна или работещият да не полага труд при другия работодател в конфликт на интереси спрямо изпълняваната му работа. Затова в Кодексът на труда ясно следва да се определи понятието „търговска тайна“.

Същото важи и за определянето на „конфликт на интереси“. Работодателят не разполага с такова определение, дефинирано  в Кодекса на труда, но може да реши да ползва определение, установено в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, където е казано, че „Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба“. В случая обаче става въпрос за лица, заемащи публична длъжност, а не за страни по трудово правоотношение.

В настоящия момента приложението на законовата промяна е поставено под съмнение. Не е ясно доколко ще е правилно, ако при сключването на допълнителния трудов договор за работа при друг работодател, в основния трудов договор на работника има уговорка за забрана за сключване на такъв допълнителен трудов договор поради търговска тайна или конфликт на интереси, без тези понятия да са разгърнати и да е ясно какво трябва се съдържат те, щом като няма дефиниция за тях в Кодекса на труда.

Справка:

Чл. 111 от Кодекса на труда

Вижте още:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ДА ЗНАЕТЕ ТЕЗИ 6 НЕЩА ОТ ЗАКОНА, АКО РАБОТИТЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

КАК СЕ ОБЖАЛВА БОЛНИЧЕН ЛИСТ?

НАМАЛЯВА ЛИ ЗАПЛАТАТА ПРИ НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ?

ИМАМЕ ПРАВО НА БЕЗПЛАТЕН ОЧЕН ПРЕГЛЕД И АКО РАБОТИМ ОНЛАЙН

ЕТО КОГА СМЕ „КОНТАКТНИ ЛИЦА“ НА КОЛЕГИТЕ НИ С COVID-19

КОЙ КУПУВА ПОСОБИЯТА ЗА БОРБА С COVID-19 НА РАБОТА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.