• Трудово право

Бланка за подаване на сигнал към Инспекцията по труда

д-р Тодор Капитанов

Подателят е длъжен да предостави поне един от източниците за контакт с него: телефон, електронна поща или факс.

Pixabay

СИГНАЛ

(Жалба)

за нарушение на трудовото законодателство- трудови правоотношение, безопасни и здравословни условия на труд, хигиена на труда, други

от ……………………………………………………………………………….., ЕГН: ………….……………….………..

адрес: гр. ……………………………………………………, ул. ………………………………………………., №………………..,бл. ……………………., вх. ………….……, ет. ……………….…, ап. …………………………………..……..

(посочете: своите име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес за връзка с Вас)

*тел.:…………………………….., е-mail:………………………………………… факс:…………………….,

*Подателят е длъжен да предостави поне един от източниците за контакт с него: телефон, електронна поща или факс)

ОТНОСНО РАБОТОДАТЕЛ:………………………………………………………………………………………………………….…..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…..……………………………………………

(посочете:наименование на предприятието, седалище и адрес на управление, адрес на обекта на контрол и др.)

БУЛСТАТ/ЕИК: …………………………………………………………………………………………

(посочете: БУЛСТАТ/ЕИК – за юридическо лице – работодател)

УВАЖАЕМА/И Г- ЖО/Г-Н ДИРЕКТОР,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(изложение: в какво се състои нарушението на законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба. Ако прилагате документи, моля да ги опишете.

Внимание: приложените към сигнала документи следва да са копия!)

Дата:……………………….. подпис:………………………..

Приет на място в приемната на дата:…………..……

служител: …………………………………………………

длъжност,фамилия, подпис

Вижте още:

ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ РАБОТА ПРИ УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ

ПРИЗНАВАНЕ НА ТРУДОВ СТАЖ, НАТРУПАН В ДРУГА ДЪРЖАВА

УДРЪЖКИ ОТ ЗАПЛАТА СЕ ПРАВЯТ САМО В ТЕЗИ СЛУЧАИ

ПРАВАТА НИ ПРИ РАБОТА С КОМПЮТЪР И ВИДЕОДИСПЛЕИ

НОЩЕН ТРУД – САМО СЛЕД МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОБУЧЕНИЕ. КОГА ИМАМЕ ПРАВО?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.