• Трудово право

Бременните не са защитени от уволнение по време на изпитателен срок

д-р Тодор Капитанов

Спрямо Кодекса на труда, закрилата при уволнение съгласно закона не се прилага в рамките на уговорен в полза на работодателя изпитателен срок.

Pixabay

Често работничките и служителките считат, че при бременност работодателят няма право да прекрати трудовото правоотношение на никакво основание. Това разбиране обаче не е съвсем вярно, въпреки че бременните се ползват с една от най-големите защити от уволнение и за да бъдат уволнени законно от работа е изключително трудно.

Действително Кодексът на труда предвижда предварителна закрила при уволнение на бременните работнички и служителки. Спрямо закона те могат да бъдат уволнени с предизвестие само на основание при закриване на предприятието, при отказ да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност. Също така и когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност или при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

Бременните работнички и служителки също така могат да бъдат уволнени и без предизвестие, когато бъдат задържани за изпълнение на присъда или бъдат дисциплинарно уволнени. Дисциплинарно уволнение може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.

Закрилата при уволнение съгласно закона обаче не се прилага в рамките на уговорен в полза на работодателя изпитателен срок. Основанието за прекратяване на трудов договор по време на изпитателния срок не попада в случаи, в които бременна работничка или служителка ползва специалната закрила при уволнение.

Важно е да се уточни, че във всички останали случаи закрилата при уволнение се прилага само ако към момента на връчване на уволнителната заповед са били бременни и са уведомили работодателя за това обстоятелство. В закона е описано, че бременната работничка или служителка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин витро, ползва предварителната закрила от уволнение след удостоверяване на състоянието си пред работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи. Ако поради каквито и да било съображения тя е предпочела да запази в тайна състоянието си, не може впоследствие да черпи аргументи за незаконосъобразност на уволнението от него.

В практиката често работничките и служителките се интересуват и дали по време на отпуск по майчинство се натрупват трудов стаж и платен годишен отпуск. Отговорът е еднозначен – есички отпуски за бременност, раждане и за отглеждане на малко дете се признават за трудов и за осигурителен стаж. На тази основа възниква и право на платен годишен отпуск, който не може да се ползва едновременно с отпуските по майчинство, затова по необходимост се отлага за следваща календарна година. Платеният годишен отпуск се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му, т. е. след изтичане на отпуска по майчинство.

Справка:

чл. 333, ал. 5, чл. 313а, ал. 1, чл. 140, ал. 4, т. 2, чл. 147, ал. 1, т. 2, чл. 157, ал. 2, чл. 307, 309, 310 от Кодекса на труда

чл. 12 НСОРЗ

Вижте още:

КОЛКО ЗАПЛАТИ МОГА ДА ПОЛУЧА ПРИ НАПУСКАНЕ?

КОЛКО ВРЕМЕ Е ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА БЕЗРАБОТИЦА?

КОГА СЕ НАЛАГА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ?

КОГА МОГА ДА ПРЕХВЪРЛЯ ОТПУСКАТА СИ?

ТРЯБВА ЛИ ДА НИ СЪКРАТЯТ, АКО ВЕЧЕ ИМАМЕ ПЕНСИЯ?

ПРИЗНАВАТ ЛИ СЕ БОЛНИЧНИТЕ ДНИ ЗА ТРУДОВ СТАЖ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.