• Трудово право

Времетраене на Колективен трудов договор (КТД)

д-р Тодор Капитанов

Преговорите за сключване на нов колективен трудов договор започват не по-късно от три месеца преди изтичането на срока на действащия колективен трудов договор.

Pixabay

Колективният трудов договор се смята за сключен за срок една година, доколкото в него не е уговорен друг срок, но за не повече от две години. Това означава, че ако страните не са определили конкретен срок, по силата на закона срокът на действие на договора се изчерпва с изтичане на една година от датата, на която те са го сключили.

Страните могат да уговорят друг срок. Например една година и половина или 20 месеца, но във всички случаи той не може да бъде по-дълъг от две години. Страните могат да уговорят по-кратък срок на действие на отделни негови клаузи. Преговорите за сключване на нов колективен трудов договор започват не по-късно от три месеца преди изтичането на срока на действащия колективен трудов договор.

Няма пречка за отделни клаузи страните да договарят и по-кратки срокове от една или две години, както и това, че за отделни клаузи той влиза в сила преди датата на неговото сключване.

Действието на колективния трудов договор, сключен между организация на работодатели и синдикални организации, не се прекратява спрямо работодател, който преустанови членството си в нея след неговото сключване. А в случаите по чл. 123 и 123а от Кодекса на труда завареният колективен трудов договор действа до сключването на нов колективен трудов договор, но за не повече от една година от датата на промяната на работодателя. Става въпрос за случаите, при които е налице промяна на работодателя, отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем или аренда, както и при възлагане на концесия.

Справка:

чл. 54 и чл.55 от Кодекса на труда

Вижте още:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТНАТА СРЕДА ПРИ РАБОТА С КОМПЮТЪР/ЕКРАНИ

КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ?

ИМАМ ЛИ ПРАВО НА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТАТА ЗА РАБОТА ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИЦИ?

КОИ СА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР?

МОЖЕ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА ПРЕКЪСНЕ ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК НА РАБОТНИК ИЛИ СЛУЖИТЕЛ?

ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИE ЗА БЕЗРАБОТИЦА, АКО СЪКРАЩЕНИЕТО Е ПО ВРЕМЕ НА СРОКА НА ИЗПИТВАНЕ

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.