• Трудово право

Възможно ли е изплащане на заплата под формата на Bitcoin?

д-р Тодор Капитанов

Съгласно закона в България не е допустимо изплащане на пълния размер на трудовото възнаграждение непарична форма.

Pixabay

Съгласно закона в България не е допустимо изплащане на пълния размер на трудовото възнаграждение в непарична форма.

Този извод произтича от международноправните ангажименти на България като държава членка на Международната организация на труда (МОТ). България ратифицира Конвенция № 95 на МОТ относно закрилата на работната заплата Основната цел на Конвенция е да гарантира реалното получаване на трудовите възнаграждения от работниците и служителите. Съгласно документа работните заплати следва да се изплащат само в пари, които имат законен курс, а плащанията във формата на полици, разписки или купони или в каквато и да е друга форма, за която се смята, че представлява законно платежно средство, са забранени.

Частичното плащане на работната заплата в натура се допуска в индустрии и професии, в които този начин на заплащане е обичаен или желателен поради характера на съответната индустрия или професия. В никакъв случай не се допуска плащането на работната заплата в спиртни напитки или наркотици. В случаите, когато е разрешено частичното плащане на работните заплати в натура, трябва да се вземат съответните мерки, за да се гарантира, че престациите в натура служат за лична употреба на трудещия се и на неговото семейство и да бъдат съобразени с техния интерес. Също така следва да се гарантира, че стойността на такива престации е справедлива и разумна.

Спрямо българското законодателство трудовото възнаграждение се изплаща в пари. Допълнителни трудови възнаграждения или част от тях могат да се изплащат в натура, ако това е предвидено в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор. Законът в страната ни също казва, че допълнителните трудови възнаграждения, предоставени в натура, не могат да включват спиртни напитки, увреждащи здравето наркотични вещества и тютюневи изделия.

Върху средствата, предоставяни под формата на ваучери за храна на работниците и служителите, включително на лицата, работещи по договори за управление, не се изчисляват и внасят осигурителни вноски.

Важно е работодателите да знаят, че не се облагат с данък върху разходите социалните разходи за 2022 г. в размер до 200 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице. За сравнение, преди влизане в сила на тази разпоредба (от 01.01.2022 г.), този размер беше 80 лв. месечно на лице.

Справка:

Конвенция № 95 на МОТ (чл. 3 и 4 от Конвенцията)

чл. 269 от Кодекса на труда

чл. 6, ал. 3 от НСОРЗ

чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

чл. 2, ал. 3 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

§ 1, ал. 7 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Вижте още:

ИМАМ ЛИ ЗАЩИТА ОТ УВОЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТАТЕЛНИЯ СРОК?

КАК ДА ПРЕКРАТЯ ПОЛЗВАНЕТО НА ОТПУСКАТА СИ

КАК СЕ ПРИЗНАВА ТРУДОВ СТАЖ ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА?

КАКВО Е НАКАЗАНИЕТО, АКО ЗАКЪСНЕЯ ЗА РАБОТА?

КОГА МОЖЕ ДА НИ НАЗНАЧАТ С ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК?

МОГАТ ЛИ ДА МЕ УВОЛНЯТ ДИСЦИПЛИНАРНО ПО ТЕЛЕФОНА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.