• Осигурително право

  • Трудово право

В какъв срок се изплаща обезщетението при пенсиониране?

д-р Тодор Капитанов

Разберете в какъв срок следва да бъдат изплатени обезщетенията при пенсиониране.

Pixabay

При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

Срокът за изплащане на обезщетението е определен в закона и работодателят е длъжен да го спазва. Обезщетението следва да бъде изплатено от работодателя не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който трудовото правоотношение е прекратено, освен ако в колективния трудов договор е договорен друг срок.

След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със законната лихва.

Ако работодателят не изплати доброволно обезщетението в срок, работникът или служителят има право да претендира изплащането му в 3-годишен давностен срок по съдебен ред. Обезщетението става изискуемо от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред. Следователно 3-годишният давностен срок започва да тече, считано от деня, следващ деня, в който изтича срокът за изплащане на обезщетението.

Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетението е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е прекратено правоотношението или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено (чл. 228, ал. 1 КТ).

Ако работникът не е отработил всички работни дни, необходимото за целите на определяне на обезщетението брутно месечно трудово възнаграждение се формира въз основа на среднодневното брутно трудово възнаграждение, което се умножава по броя на работните дни за същия месец

Това означава, че за месечна база е достатъчно наличието дори на един отработен ден, за да се изчисли месечен размер на брутната сума.

Справка:

 чл. 19, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата

чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

чл. 228, ал. 1 от Кодекса на труда

чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда

чл. 358, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда

Вижте още:

ПРЕКЪСВА ЛИ СЕ ТРУДОВИЯТ СТАЖ ПРИ СМЯНА НА РАБОТА?

ОТ КОЙ МОМЕНТ БРЕМЕННА СЛУЖИТЕЛКА СЕ ПОЛЗВА СЪС ЗАКРИЛА?

СМЯНА НА РАБОТНОТО МЯСТО БЕЗ СЪГЛАСИЕ НА РАБОТНИКА

 МОЖЕ ЛИ ДА ПУШИМ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА?

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТЕГОРИЯТА ТРУД?

КОГА ИМАМЕ ПРАВО НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.