• Трудово право

В кои случаи могат да ви уволнят с предизвестие?

д-р Тодор Капитанов

Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя.

Pixabay

Често пъти в отношенията между работник и работодател се наблюдават хипотези, при които работодателят е изправен пред невъзможност да осигури работа на служителя или пък самият служител не може ефективно да изпълнява възложената му работа.

В тези ситуации законът дава право на работодателя да прекрати трудовото правоотношение с един или няколко работника, независимо от наличието или липсата на тяхно виновно поведение. Тази възможност е уредена в чл. 328 от Кодекса на труда, като работодателят може да се позове само на някоя от изрично изброените в закона хипотези.

Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в следните случаи:

1. При закриване на предприятието;

2. При закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;

3. При намаляване на обема на работата;

4. При спиране на работа за повече от 15 работни дни;

5. При липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;

6. Когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;

7. При отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;

8. Когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;

9. при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, освен в случаите на чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване; при навършване на 65-годишна възраст – за професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование;

10. Когато на работника или служителя е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от кодекса за социално осигуряване;

11. Когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

12. Когато трудовото правоотношение е възникнало с работник или служител, след като му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от кодекса за социално осигуряване;

13. При промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;

14. При обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

Освен в горните случаи, служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие и поради сключването на договор за управление на предприятието. Уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца.

В случаите при пенсиониране работодателят може да получи служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от работника или служителя. Националният осигурителен институт предоставя безвъзмездно информацията в 14-дневен срок от получаване на искането.

Вижте още:

НА КАКВО РАЗСТОЯНИЕ ОТ РАБОТА СЕ ВОДЯ В КОМАНДИРОВКА?

РАБОТИТЕ В ГОРЕЩИНИТЕ? ЕТО ДО КОЛКО ГРАДУСА Е ПОЗВОЛЕНО.

КАКВО Е НАКАЗАНИЕТО, АКО СИ ТРЪГНА ПО-РАНО ОТ РАБОТА?

КОЛКО ВРЕМЕ НИ СЕ ПОЛАГА ЗА ОБЕДНА ПОЧИВКА?

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

МОЖЕ ЛИ ДА НИ НАБЛЮДАВАТ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.