За нас
  • Трудово право

Струва ли си работа на срочен договор?

д-р Тодор Капитанов

Каква е разликата между срочния трудов договор и този за неопределено време
pixabay

Дали хората правят грешка, когато приемат да работят на срочен трудов договор?

Както е ясно от наименованието, срочни трудови договори са тези, в чието съдържание има точно определен или определяем срок. Съгласно закона срочен трудов договор може да се сключва за само определени случаи – за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия.

Съгласно закона срочен трудов договор, който е сключен в нарушение на тези изисквания, се смята за сключен договор за неопределено време.

По изключение срочен трудов договор за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя.

В тези случаи срочният трудов договор с един и също работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.

pixabay

Важно е да се знае, че работниците и служителите по срочен трудов договор имат същите права и задължения, каквито имат работниците и служителите по трудов договор за неопределено време.

Те не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение само поради срочния характер на трудовото им правоотношение в сравнение с работниците и служителите по трудов договор за неопределено време, които изпълняват същата или сходна работа в предприятието, освен ако законът поставя ползването на някои права в зависимост от притежаваната квалификация или придобитите умения.

Законът също постановява, че трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.

Това важии при срочния трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител, ако трудовият договор със замествания се прекрати през време на заместването.

Справка:

чл. 68 от Кодекса на труда

чл. 69 от Кодекса на труда


Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултирал е водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.