• Трудово право

Да приема ли работа на срочен трудов договор?

д-р Тодор Капитанов

Срочен трудов договор, сключен в нарушение на закона, се смята за сключен за неопределено време.

Pixabay

Срочни трудови договори са тези, в чието съдържание има точно определен или определяем срок. Различните срочни трудови договори са изчерпателно изброени в чл. 68, ал. 1, т. 1-5 от Кодекса на труда (КТ). В чл. 68, ал. 2 от КТ е предвидено, че работниците и служителите по срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1 от КТ имат същите права и задължения, каквито имат работниците и служителите по трудов договор за неопределено време. Те не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение само поради срочния характер на трудовото им правоотношение в сравнение с работниците и служителите по трудов договор за неопределено време, които изпълняват същата или сходна работа в предприятието, освен ако законът поставя ползването на някои права в зависимост от притежаваната квалификация или придобитите умения.

Когато на същата или на сходна работа няма заети работници и служители, работниците и служителите по срочен трудов договор не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение от останалите работници и служители, които работят на трудов договор за неопределено време. Когато трудов договор е сключен за определен срок на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, то това може да е за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни дейности или по изключение – за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от КТ срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия. В ал. 4 на чл. 68 от КТ се регламентира, че по изключение срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 68, ал. 5 от КТ трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1, сключен в нарушение на ал. 3 и 4 на същата разпоредба, се смята за сключен за неопределено време.

Вижте още:

МОЖЕ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА ПРЕКЪСНЕ ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК НА РАБОТНИК ИЛИ СЛУЖИТЕЛ?

ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИE ЗА БЕЗРАБОТИЦА, АКО СЪКРАЩЕНИЕТО Е ПО ВРЕМЕ НА СРОКА НА ИЗПИТВАНЕ

УДРЪЖКИ ОТ ЗАПЛАТА МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ САМО В ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ЗАКОНА СЛУЧАИ

МОГА ЛИ ДА СЕ САМОНАЗНАЧA НА ТРУДОВ ДОГОВОР В ЕООД?

EДНОДНЕВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

КАК СЕ ПРАВИ СТАЧКА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.