• Трудово право

Защита на работещите, които подават сигнали

д-р Тодор Капитанов

Какви са взаимовръзките между приетия закон и трудовите и служебните правоотношения?

Pixabay

Парламентът в България прие Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Основната цел на закона е осигуряването на защита на лицата в публичния и частния сектор, които подават сигнали или оповестяват публично информация за нарушения на българското законодателство или актове на ЕС, станала им известна при или по повод извършване на тяхната работа или изпълнение на служебните им задължения. Задължени субекти по този закон са всички работодатели в публичния сектор с изключение на общини с по-малко от 10 000 жители. По отношение на частния сектор се предвижда задължени субекти да са работодателите с повече от 50 работници или служители, както и тези с по-малко от 50 работници или служители, ако осъществяваната от тях дейност попада в актовете на ЕС.

Законът цели и да се гарантира ефективна защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения по отношение на актове и области, при които е необходимо да се подобри правоприлагането. Обхватът е широк, като сред категориите са: обществени поръчки, финансови услуги, продукти и пазари, предотвратяване на изпирането на пари, опазване на околната среда, обществено здраве, защита на потребителите, безопасност на транспорта, защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, сигурност на мрежите и информационните системи и др.

Какви са взаимовръзките между приетия закон и трудовите и служебните правоотношения?

На пръв поглед предметът на закона не са трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище, но на практика в повечето случаи лицата, които ще подават сигнали, са именно работници или служители. И точно спрямо тях би могло да бъдат упражнени някакъв вид натиск, принуда, въздействие, заплаха и други неблагоприятни действия, дисциплинарни наказания или директно уволнение, защото са подали сигнали за нарушения. Става въпрос за защита правата на работниците и служителите, личните им данни, както и за статута и ролята на синдикалните организации в процеса на подаване на сигнали за нарушения.

           По отношение на приложното поле този закон следва да се прилага и по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство в областта на трудовото законодателство и законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба. На практика лицата, подаващи подобни сигнали, в повечето случаи ще имат качеството „работник или служител“ или „държавен служител“, тоест полагащи труд по трудово или служебно правоотношение.

            Тясно свързани с трудовите отношения са осигурителните отношения или правоотношения. Тяхната значимост идва от факта, че те са обществени отношения за възмездяване на неблагоприятните социални последици за осигуреното лице или за издържаните от тях членове на семейството при осъществяване на предвидените в закона осигурени социални рискове, в резултат на които са настъпили временно оставане без работа, временна/трайна неработоспособност или смърт на осигуреното лице, но също така и всички въпроси, касаещи отпускане и размер на пенсиите, пенсионни фондове и т. н.

Вижте още:

КАКВО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЩЕ ПОЛУЧА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ?

КОГА НИ СЕ ПОЛАГАТ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ?

КОГА РАБОТОДАТЕЛЯТ ОСИГУРЯВА ОЧИЛА НА РАБОТЕЩИТЕ С КОМПЮТЪР?

ПОЛЗВАНЕТО НА НЕПЛАТЕНА ОТПУСКА ЗАВИСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ

ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ СЕ СКЛЮЧВА ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОР?

ЩЕ МЕ ГЛОБЯТ ЛИ, АКО СИ ТРЪГВАМ ПО-РАНО ОТ РАБОТА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.