• Осигурително право

За каквo са длъжни да ни информират пенсионните дружества?

д-р Тодор Капитанов

Съгласно закона, пенсионноосигурителните дружества осигуряват на всяко осигурено лице и пенсионер защитен достъп до неговите персонални осигурителни данни.

Pixabay

Държавните институции, както и пенсионноосигурителните дружества, осигуряват на всяко осигурено лице и пенсионер защитен достъп до неговите персонални осигурителни данни.

Информацията, която пенсионноосигурителното дружество предоставя съгласно изискванията на закона на лицата, които ще се осигуряват във фонд за допълнително пенсионно осигуряване, на осигурените лица, пенсионерите, техните наследници и др., трябва да е точна, да се актуализира редовно и да бъде написана ясно на недвусмислен, прецизен и разбираем език, като се избягва използването на професионален жаргон и професионална терминология, ако те може да бъдат заместени с общоразбираеми понятия. Това означава, че не бива да е подвеждаща и да се представя по начин, който е лесен за четене. Задължително информацията се предоставя на български език, а в случаите на осигуряване по професионална схема, към която е приложимо трудовото и социалното законодателство на друга държава членка – на официалния език на тази държава членка, освен ако със съответното лице е договорено друго

Важно е да се отбележи, че тази информация се предоставя безплатно, а начинът за получаването е по избор на лицата, които могат да предпочетат електронен път, включително по електронна поща, на траен носител или чрез интернет страницата на пенсионноосигурителното дружество, или на хартиен носител. Когато съответното лице не е направило избор относно начина на предоставяне на информацията, тя се предоставя на хартиен носител.

В случаите, когато е предоставена информация по електронен път, по искане на съответното лице информацията се предоставя и на хартиен носител, а информацията се подписва от упълномощен служител на дружеството.

Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да запознава осигурените лица и лицата с правилника на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и с всички негови изменения и допълнения, както и да им предоставя при поискване заверено копие от него, в това число и да запознава лицата, които възнамеряват да сключат пенсионен договор или договор за разсрочено изплащане на средства, с правилата на съответния фонд за извършване на плащания. Също така дружеството е длъжно да изпраща безплатно на осигурените лица до 31 май всяка година извлечение от техните индивидуални партиди за предходната календарна година, като осигури възможност на всяко осигурено във фонда лице при поискване да получава информация за своята индивидуална партида и постигнатата реална доходност по техните индивидуални партиди и аналитични сметки;

Също така следва да изпраща безплатно на лицата, които получават плащания от фонда за разсрочени плащания, до 31 май всяка година извлечение от аналитичните сметки, по които се водят техните прехвърлени средства, за предходната календарна година, както и да им предоставя информация за техните аналитични сметки при поискване.

Пенсионноосигурителното дружество е длъжно при поискване да издаде на всяко осигурено лице или пенсионер уникален идентификатор, който да му осигурява електронен достъп до данните в неговата индивидуална партида и/или до данните в аналитичната сметка, по която се водят неговите прехвърлени средства и да му позволява да извършва справки и да проследява осигурителната си история. Също при поискване пенсионното дружество е длъжно да предостави в 7-дневен срок на осигуреното лице, на пенсионера, съответно на наследник на осигуреното лице или на пенсионера, копие от електронен документ в електронното му досие на хартиен или на електронен носител.

Справка:

Чл. 123з. от Кодекса за социално осигуряване

Вижте още:

РАЗЛИЧНО ЛИ Е ЗАПЛАЩАНЕТО ПРИ РАБОТА ОТ ВКЪЩИ

ОТПУСК ПРИ СМЪРТ НА БЛИЗЪК РОДНИНА

КОГА ИМАМЕ ПРАВО НА ОТПУСКА ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН?

ЗАДЪЛЖЕН ЛИ СЪМ ДА ЗАПЛАЩАМ РАБОТНО ОБЛЕКЛО?

ДЪЛЖИ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯТ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПО ВРЕМЕ НА ОТПУСКА?

КОЛКО ВРЕМЕ МОЖЕ ДА ОТЛАГАМЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ОТПУСКА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.