• Осигурително право

Здравното осигуряване на Едноличен търговец (ЕТ)

д-р Тодор Капитанов

Спрямо закона, едноличният търговец следва да внася здравноосигурителните си вноски, определени на база дохода, който получава.

Pixabay

България е държава със задължително здравно осигуряване, което означава, че всеки месец се дължат здравни вноски в определен размер. От изключително важно значение е да следите статуса на своите осигуровки, най-вече за да не правите компромиси със здравето си и да не рискувате да се озовете в неблагоприятна ситуация със здравната система при нужда от ваша страна, но и за да избегнете излишни административни и финансови санкции.

Спрямо закона, едноличният търговец следва да внася здравноосигурителните си вноски, определени на база дохода, който получава. Самоосигуряващите се лица, каквито са и едноличните търговци, се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и окончателно върху доходите от дейността и доходите през календарната година, съгласно справката към данъчната им декларация. Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност. Вноските се внасят за сметка на самоосигуряващите се лица до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, а окончателната осигурителна вноска – най-късно в срока за подаване на данъчната декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Когато едноличният търговец преустанови временно дейността си, посочената норма става неприложима за него, но той задължително трябва да продължи внасянето на здравноосигурителни вноски. Ако той не работи на друго място и за него не се дължат здравноосигурителни вноски, следва да внесе осигурителни вноски върху осигурителен доход, не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване. Също така следва да подаде и декларация в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите.

Преди внасянето на здравноосигурителните вноски по този ред едноличният търговец трябва да подаде в териториална дирекция на Националната агенция за приходите Декларация образец за възникване на задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски на това основание. Тази декларация автоматично прекъсва своето действие, когато започне осигуряване на друго основание. Тоест, когато търговецът възобнови дейността си, не е необходимо да декларира обстоятелства, свързани със здравното осигуряване.

Здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, се прекъсват, в случай че лицата не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ.

Справка:

чл. 40 от Закона за здравното осигуряване

чл. 109, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване

чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване

чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване

чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Вижте още:

НЕ МОГАТ ДА НИ ЗАДЪЛЖАТ ДА ПОЛЗВАМЕ ЛИЧЕН АВТОМОБИЛ В РАБОТАТА

МОЖЕ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА МЕ ТЕСТВА НА ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА?

КАКВИ ДОКУМЕНТИ ИМА В ДОСИЕТО НИ НА РАБОТА?

РАБОТОДАТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО ДА НИ ГЛОБЯВА

НЕ МОЖЕ ДА НИ НАМАЛЯТ ЗАПЛАТАТА БЕЗ НАШЕ СЪГЛАСИЕ

ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ РАБОТА ПРИ УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.