• Осигурително право

  • Трудово право

Каква е разликата между трудов и осигурителен стаж?

д-р Тодор Капитанов

Това е един от най-често задаваните въпроси в практиката.

Pixabay

Може да се обобщи, че трудовият стаж е положеният труд в съответствие с трудовия договор, а осигурителният стаж времето, за което има внесени или дължими осигурителни вноски върху полученото възнаграждение.

Какво е трудов стаж?

Трудов стаж е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител.

Точна дефиниция за трудов стаж в Кодекса на труда е: „Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз или международна организация, в която Република България членува, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението.“.

Какво е осигурителен стаж?

Когато дадено лице полага труд за работодател или за себе си (тогава работещият се води като самоосигуряващо се лице), то подлежи на осигуряване (задължително или доброволно) в НОИ за определени събития, които могат да настъпят в живота. Такива са например заболяване, трудова злополука, майчинство, безработица, пенсиониране, смърт.

При настъпването подобни събития, ако лицето отговаря на определени условия, има правото да получи определено плащане (обезщетение или пенсия) от Националния осигурителен институт. За да възникне правото на обезщетение или пенсия, както и при определяне на техния размер, съществена роля играе осигурителният стаж, който е натрупан.

Най-общо казано, осигурителният стаж е времето, за което лицето има внесени или дължими осигурителни вноски върху полученото възнаграждение. Осигурителната вноска е определена парична сума, която се дължи на Националния осигурителен институт. В случай, че лицето работи на трудов договор за някого, вноската се поделя между работодателя и работника (удържа се част от трудовото възнаграждение). Сумата се внася в НОИ от работодателя. Ако лицето е самоосигуряващо се обаче, само дължи и внася осигурителните вноски.

Вижте още:

СМЯНА НА РАБОТНОТО МЯСТО БЕЗ СЪГЛАСИЕ НА РАБОТНИКА

 МОЖЕ ЛИ ДА ПУШИМ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА?

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТЕГОРИЯТА ТРУД?

КОГА ИМАМЕ ПРАВО НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО?

ПРИКЛЮЧВАМ РАБОТА. КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧА?

ПЛАЩА ЛИ СЕ НЕИЗПОЛЗВАНАТА ОТПУСКА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.