• Трудово право

Какви документи има в досието ни на работа?

д-р Тодор Капитанов

Трудовото досие на работника или служителя се създава при постъпване на работа.

Pixabay

Съгласно Кодекса на труда работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник или служител. Трудовото досие на работника или служителя се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.

Документите могат да бъдат създавани и съхранявани като електронни документи, а видът и изискванията за създаването и съхраняването им се определят от закона.

Работникът или служителят при писмено искане има право да получава заверени копия от съхраняваните за документи, а работодателят е длъжен да му издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен срок от искането

Когато работодателят създава и съхранява електронни документи в трудовото досие, той е длъжен да уведоми работника или служителя. Редът и начинът за уведомяване се определят с Правилника за вътрешния трудов ред. В трудовия договор или в друга писмена форма страните по трудовото правоотношение могат да дадат изрично съгласие да бъдат адресати на електронни изявления относно факти и обстоятелства, свързани с трудовото правоотношение.

Съгласието може да се даде преди, едновременно със или след възникването на трудовото правоотношение. Всяка една от страните по трудовото правоотношение има право по всяко време да оттегли съгласието си да бъде адресат на електронни изявления. И тук по искане на работника или служителя работодателят е длъжен в срок 14 дни да му издаде и да му предостави в електронен вид документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, както и електронните документи, съхранявани в трудовото му досие. Също така по искане на работника или служителя работодателят е длъжен в срок 14 дни да му издаде на хартиен носител преписи от електронните документи, които са част от трудовото му досие.

Електронните документи, които могат да бъдат част от трудовото досие на работника или служителя, са:

1. Едностранни документи, създадени от работодателя;

2. Едностранни документи, създадени от работника или служителя;

3. Документи, които изискват съгласието и на двете страни по трудовото правоотношение;

4. Документи, издадени от трети лица, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение;

5. Други данни и информация, касаещи трудовото правоотношение.

Справка:

чл. 128а от Кодекса на труда

чл. 128б от Кодекса на труда

чл. 3, чл. 4, чл. 5, чл. 6 от Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

Вижте още:

КОГА ИМАМЕ ПРАВО НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО?

ПРИКЛЮЧВАМ РАБОТА. КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧА?

ПЛАЩА ЛИ СЕ НЕИЗПОЛЗВАНАТА ОТПУСКА?

МОЖЕ ЛИ ДА РАБОТЯ, АКО НЯМАМ 18 ГОДИНИ?

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ НИ СЪКРАЩАВАТ, АКО ВЕЧЕ ИМАМЕ ПЕНСИЯ?

УВОЛНЕНИЕ ЗАРАДИ „УРОНВАНЕ ПРЕСТИЖА НА РАБОТОДАТЕЛЯ“

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.