• Осигурително право

Какви документи ми трябват за пенсиониране?

д-р Тодор Капитанов

Заявленията могат да се подават лично, чрез законния представител, упълномощено лице и други.

Pixabay

Лицата, желаещи да им се отпусне пенсия, или добавка към получавана пенсия, подават заявление по определен образец в на Националния осигурителен институт (НОИ) по постоянен или настоящ адрес, към което прилагат необходимите оригинални документи. Заявленията могат да се подават лично, чрез законния представител, чрез лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето, чрез последния осигурител, чрез осигурителна каса, чрез упълномощено лице или по електронен път.

ПРИ ПЕНСИИТЕ ЗА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ – пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалидност поради общо заболяване и пенсия за трудова злополука и професионална болест, се изискват следните документи:

 • заявление за пенсиониране (формуляр образец УП-1);
 • всички документи за трудов/осигурителен стаж (трудови и служебни книжки, УП-30, УП-3, УП-13, УП-14, УП-16, осигурителни книжки, удостоверения от държавни архиви, ВОК, акт за раждане на деца и др.);
 • за лицата, на които се отпуска пенсия с начална дата до 31.12.2018 г. – документи за осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. и за целия период от 01.01.1997 г. до датата на пенсиониране (УП-2, УП-15, осигурителна книжка, удостоверения от държавни архиви и др.);
 • за лицата, на които се отпуска пенсия с начална дата след 31.12.2018 г. – документи за помесечен осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за времето след 31.12.1999 г. до датата на пенсиониране, ако липсва информация в регистъра за осигурените лица или за време преди това за допълване до 36 месечен период. Информацията се набавя по служебен път. (такива документи са УП-2, УП-15, осигурителна книжка, удостоверения от държавни архиви и др.);
 • удостоверение за наследници, за наследствени пенсии;
 • документ от учебното заведение за лицата между 18 и 26-годишна възраст за това, че са учащи и експертно решение (ЕР) на ТЕЛК/НЕЛК, ако са се инвалидизирали до 18, съответно 26-годишна възраст, за наследствени пенсии.

ПРИ ПЕНСИИТЕ, НЕСВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ:

 • при пенсиите за военна инвалидност за лица, пострадали по повод на наборна военна служба или служба в запаса или резерва, се представя ЕР на ТЕЛК/НЕЛК и удостоверение от съответното военно поделение с посочена дата на постъпване и уволнение от военна служба, както и посочено звание на лицето;
 • при пенсиите за военна инвалидност за лица, пострадали при оказване на съдействие на въоръжените сили се представя документ от съответното поделение, удостоверяващ обстоятелствата, при които е пострадало лицето;
 • при пенсии за гражданска инвалидност – документ, удостоверяващ обстоятелствата, при които лицето е заболяло или е пострадало; документът се съставя от кмета или от упълномощено от него длъжностно лице – в случаите, при които лицето е пострадало при изпълнение на граждански дълг, и от кмета или от ръководителя на учреждението, в което служи органът на властта, причинил страданието – в случаите, при които лицата са заболели или пострадали случайно от органите на властта при изпълнение на служебни задачи от тези органи;
 • за социална пенсия за старост от лица, навършили 70-годишна възраст, се представя декларация по утвърден образец за семейно и имотно състояние и годишният доход на член от семейството. При определяне на годишния доход за членове на семейството се считат съпругът, съпругата и децата до 18-годишна възраст, ако не са встъпили в брак, както и децата над тази възраст, ако са неработоспособни, нямат други доходи и не са встъпили в брак;
 • за отпускане на социална пенсия за инвалидност от лица, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто, се представя експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) с данните, необходими за определяне на правото, размера и срока на пенсията.

Прочети още:

ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЛИ, АКО НЕ РАБОТИМ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН?

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ?

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТЕГОРИЯТА ТРУД?

ПРИКЛЮЧВАМ РАБОТА. КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧА?

КОГА ИМАМЕ ПРАВО НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО?

СТРУВА ЛИ СИ РАБОТА НА СРОЧЕН ДОГОВОР?

КАК СЕ НАПУСКА РАБОТА БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.