• Трудово право

Задължителни документи при сключване на трудов договор

д-р Тодор Капитанов

Документите са определени с нормативен акт, с който и двете страни в трудовите правоотношения следва да се съобразят.

Pixabay

Ако при кандидатстването за нова работа работодателят определя изискванията за предварителната документация, която кандидатът следва да представи (например автобиография и Мотивационно писмо в определен формат и др.), то правилата относно необходимите документите при сключване на трудов договор са определени с нормативен акт, с който и двете страни в трудовите правоотношения следва да се съобразят.  Изискванията за това са изчерпателно изброени в закона. Работодателят може да изисква представянето и на други документи, извън посочените по закон, но само ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен акт.

По-конкретно, за сключването на трудов договор служителят е необходимо да представи:

1. Документ за самоличност, който след представянето му се връща веднага. Целта на документа е да удостовери, че лицето, което ще подпише документите, е същото, с което работодателят има желание да сключи трудов договор. Работодателят няма право да снима документите за самоличност (лична карта или паспорт) и да държи копие от тях, освен ако не получи изрично съгласие от лицето, или не съществува специален нормативен режим, който го задължава да администрира тази информация.

2. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства. Чрез изброените документи лицето удостоверява способността си да осъществява съответната работа, за която сключва трудов договор.

Съгласно последните изменения на Наредба № 4 от 1993 г. (ДВ, бр. 99 от 2017 г.), ако представеният документът е за придобито висше образование в чужбина, административен орган, който е работодател, е длъжен да изиска удостоверяване на признаването му по служебен ред. След изменението на наредбата отпадна изискването за представяне на хартиен носител на удостоверение, с което се признава придобито висше образование в чужбина.

При това положение, когато лице кандидатства за работа по трудово правоотношение, административен орган, който е работодател, вече няма да има право да изисква от него представянето на удостоверението за признаване, а ще следва да изиска удостоверяване на признаването му по служебен ред. С това изменение се намалява административната тежест за гражданите.

3. Документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж.

Ако например лицето е завършило висше образование по специалността „Право”, то следва да удостовери своята юридическа правоспособност, която е придобило след тримесечен стаж като стажант-юрист и успешно полагане на изпит (съгласно Наредба № 2 от 23.09.2002 г. за придобиване на юридическа правоспособност).

4. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца. Чрез този документ се удостоверява, че здравословното състояние на лицето позволява да заема съответната длъжност.

5. Свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало. За сключването на трудов договор, за който изрично не е предвидено, че трябва да се представи такова свидетелство, лицето може да откаже да го представи, ако му бъде поискано.

6. Разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години, или е на възраст от 16 до 18 години.

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 3 от Наредба № 4 от 1993 г., изброените по-горе документи са необходими и при възникване на трудово правоотношение въз основа на избор и конкурс.

Вижте още:

КОГА ИМАМЕ ПРАВО НА ОТПУСКА ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН?

ЗАДЪЛЖЕН ЛИ СЪМ ДА ЗАПЛАЩАМ РАБОТНО ОБЛЕКЛО?

ДЪЛЖИ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯТ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПО ВРЕМЕ НА ОТПУСКА?

КОЛКО ВРЕМЕ МОЖЕ ДА ОТЛАГАМЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ОТПУСКА?

НЕ МОГАТ ДА НИ ЗАДЪЛЖАТ ДА ПОЛЗВАМЕ ЛИЧЕН АВТОМОБИЛ В РАБОТАТА

МОЖЕ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА МЕ ТЕСТВА НА ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.