• Трудово право

Какви допълнителни възнаграждения могат да получават учителите?

д-р Тодор Капитанов

Разберете имат имат ли учителите възможност да получават някакви допълнителни възнаграждения към заплатата.

Pixabay

Наредба за нормиране и заплащане на труда, издадена от министъра на образованието и науката, определя държавният образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда в институциите в системата на предучилищното и училищното образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Националния дворец на децата и Държавния логопедичен център.

На основание разпоредбите в Наредбата в брутната работна заплата на персонала в държавните и общинските институции, изброени по-горе, освен допълнителните трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се включват и следните допълнителни трудови възнаграждения:

1. за изпълнение на учебни часове по учебни предмети над минималната норма преподавателска работа, ако те не са отчетени при определяне на основната работна заплата;

2. за професионално-квалификационна степен, ако не е включена като елемент в основната работна заплата;

3. за преподаване на учебни предмети на чужд език с изключение на учебния предмет „чужд език“;

4. на класен ръководител – за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка, както и на учител в детска градина – за водене на задължителната документация на съответната група и за консултиране на родители;

5. за безплатна храна – на непедагогическия персонал в детските градини и персонала в столовете и кухните на училищата;

6. за постигнати резултати от труда през учебната година;

7. за проверка на изпитни материали от външно оценяване и олимпиади;

8. за изпитване на един ученик в задочна, индивидуална, комбинирана, дистанционна и самостоятелна форма на обучение и за провеждане на приравнителни изпити;

9. за провеждане на държавен изпит по теория и практика за придобиване на степен на професионална квалификация по професията/специалността;

10. за наставничество – за подпомагане на новоназначен учител за срок до една година.

Според Наредбата в брутната работна заплата на персонала в изброените държавни и общинските институции може да се включват и следните допълнителни трудови възнаграждения, ако са определени във вътрешните правила за работната заплата и/или в колективен трудов договор:

1. за работа при специфични условия на труд на персонала в специалните училища, центровете за специална образователна подкрепа и училищата към местата за лишаване от свобода;

2. за официални празници или за началото на учебната година – до три пъти годишно;

3. за работа с деца и ученици със специални образователни потребности – на педагогическите специалисти в детските градини и училищата, провеждащи интегрирано обучение и възпитание;

4. за участие в екипи за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

5. за провеждане на допълнително обучение на ученици, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма, или на деца, които не владеят български език.

С национални програми или в колективен трудов договор, с вътрешните правила за работната заплата и/или с индивидуалния трудов договор може да бъдат определяни и други видове допълнителни трудови възнаграждения.

Вижте още:

КОГА ИМАМЕ ПРАВО НА ОТПУСКА ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН?

ЗАДЪЛЖЕН ЛИ СЪМ ДА ЗАПЛАЩАМ РАБОТНО ОБЛЕКЛО?

ДЪЛЖИ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯТ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПО ВРЕМЕ НА ОТПУСКА?

КОЛКО ВРЕМЕ МОЖЕ ДА ОТЛАГАМЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ОТПУСКА?

НЕ МОГАТ ДА НИ ЗАДЪЛЖАТ ДА ПОЛЗВАМЕ ЛИЧЕН АВТОМОБИЛ В РАБОТАТА

МОЖЕ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА МЕ ТЕСТВА НА ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.