• Трудово право

Какво да правим, ако изгубим трудовата си книжка?

д-р Тодор Капитанов

Разберете какви са правата ни, ако изгубим трудовата си книжка.

Pixabay

Според Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена, Инспекцията по труда издава нова въз основа на писмено заявление на работника или служителя, в което се посочва, че трудовата книжка е изгубена, кой я е изгубил и данни за работодателите, при които е работил.

Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена от работника или служителя, в новата трудова книжка Инспекцията по труда вписва данни за трудовия стаж въз основа на представените от него удостоверения по образец, съгласно законовите изисквания или други оригинални документи, съдържащи необходимите данни.

Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена по вина на работодателя, Инспекцията по труда го задължава в срок не по-дълъг от един месец да представи необходимото удостоверение за издаването на нова трудова книжка по образец съгласно закона.

Когато работникът или служителят е работил и при други работодатели, работодателят изисква от тях удостоверения по образец съгласно закона. Събраните удостоверения се предоставят в Инспекцията по труда по опис. Работодателите са длъжни да издават исканите удостоверения в 7-дневен срок от поискването им.

Спрямо българското законодателство трудовата книжка е основният удостоверителен документ за факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя и има важно значение за редица негови трудови права. Трудовата книжка винаги има публично удостоверително значение. Издаването й по утвърден от държавата образец и признаването на неговото удостоверително значение придава официалния характер на този документ.

Вписванията в трудовата книжка се осъществяват от длъжностни лица, в кръга на службата им, във форма и по установен в закона ред. Трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея. Като удостоверителен документ, трудовата книжка свидетелства за фактите, отразени в нея. Тези факти са свързани с работата на работника или служителя по трудово правоотношение.

Справка:

чл. 7 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж

Вижте още:

ОТ КОЙ МОМЕНТ БРЕМЕННА СЛУЖИТЕЛКА СЕ ПОЛЗВА СЪС ЗАКРИЛА?

СМЯНА НА РАБОТНОТО МЯСТО БЕЗ СЪГЛАСИЕ НА РАБОТНИКА

МОЖЕ ЛИ ДА ПУШИМ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА?

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТЕГОРИЯТА ТРУД?

КОГА ИМАМЕ ПРАВО НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО?

ПРИКЛЮЧВАМ РАБОТА. КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.