• Осигурително право

Какво представляват осигуровките?

д-р Тодор Капитанов

Някои работници и служутели предпочитат да бъдат осигурявани на нереално ниска сума.

Pixabay

Питали ли сте се къде отиват парите ви от ежемесечните осигурителните вноски? Въпреки че тези месечни парични плащания гарантират материална защита на трудещите се, някои хора предпочитат да бъдат осигурявани на нереално ниска сума или дори да работят без социални осигуровки и следователно – без гаранция за плащане, за болнични, за обезщетение и т.н.

Видове осигуряване:

– Здравно осигуряване – то предоставя основен здравен пакет, гарантиран от държавата. Качеството „осигурено лице“ се придобива задължително по силата на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Обикновено българското гражданство е в основата на придобиване на това качество и няма връзка с полагането на трудова дейност. Чуждестранни граждани също могат да придобият качеството „осигурено лице” за целите на задължителното здравно осигуряване, но при наличие на предвидените в ЗЗО условия.

– Държавно обществено осигуряване (ДОО) – социално осигуряване за общо заболяване, майчинство, пенсии, безработица, трудови злополуки и професионални болести. Осигурени са всички физически лица, които извършват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване; самоосигуряващите се лица са осигурени за времето, през което са внесени дължимите авансови осигурителни вноски; морските лица са осигурени за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски.

– Допълнително задължително пенсионно осигуряване – ДЗПО е вторият стълб на пенсионната система. Задължително се осигуряват: в универсален пенсионен фонд – всички, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване; в професионален пенсионен фонд – работещите първа и втора категория труд, независимо от възрастта.

Социални рискове, покрити от ДОО:

Лицата, които подлежат на държавно обществено осигуряване, се осигуряват в следните фондове:

– „Общо заболяване и майчинство“ за общо заболяване и майчинство, което включва осигуряването за временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство;
-„Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;

– „Пенсии за лицата по чл. 69“ за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;

– „Трудова злополука и професионална болест“ за трудова злополука и професионална болест, което включва инвалидност, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болест;

– „Безработица“ за безработица.

ДОО предоставя обезщетения, помощи и пенсии при временна неработоспособност, временна намалена работоспособност, инвалидност, майчинство, безработица, старост и смърт.

Осигурителен доход:

Осигурителният доход определя размера на осигурителните ви вноски за всички видове осигуряване. Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване определя граници на осигурителния доход за всяка година.

Проверка на осигуровките:

Ако искате да знаете колко точно осигуровки внася вашият работодател и да следите своя статус, можете да направите справка в сайта на НОИ. Нужно е само да въведете ЕГН и ПИК (персонален идентификационен код). Ако нямате ПИК, можете лично да получите такъв в най-близкия офис на НОИ само срещу лична карта или чрез упълномощено лице чрез представяне на нотариално заверено пълномощно.

Възстановяване на надвнесени осигуровки:

Ако сте надвнесли суми за задължителни осигурителни вноски, които искате да си възстановите, вижте Възстановяване на суми.

Вижте още:

ИМАМ ЛИ ПРАВО НА ШЕСТ ЗАПЛАТИ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ, АКО СЪМ УВОЛНЕН?

ИМАМЕ ЛИ ПРАВО НА ПОВЕЧЕ ОТПУСК, АКО СМЕ С ТЕЛК?

КОИ ЗАПОРНИ СЪОБЩЕНИЯ СЕ ВПИСВАТ В ТРУДОВАТА КНИЖКА?

ОБЕЗЩЕТЕНИE ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ НА РАБОТНИКА

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ВРЕМЕ НА БОЛНИЧЕН

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ НА РАБОТНИКА

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.