• Осигурително право

Какво се счита за учителски стаж?

д-р Тодор Капитанов

Вижте длъжностите, които са включени в списъкът за придобиване на учителски стаж.

Pixabay

Учителски стаж е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. За учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.

Учителски стаж е и осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността “учител” или “възпитател”, съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа.

Длъжностите, които са включени в този списък, са следните:

· помощник директор с преподавателска заетост;

· ръководител на филиал в междуучилищен център за трудово-политехническо обучение;

· ръководител на учебно изчислителен кабинет;

· педагогически съветник;

· хореограф;

· корепетитор;

· логопед;

· педагог;

· психолог;

· инструктор по трудово обучение;

· дружинен ръководител;

· преподавател;

· рехабилитатор;

· инструктор по кормилни упражнения;

· учител-методик – от учебната 2010/2011 година;

· възпитател-методик – от учебната 2010/2011 година

· треньор по вид спорт – от 23.04.2018 г.

За учителски стаж се зачита и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността “възпитател” в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността “възпитател” в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността “педагог” или “възпитател” в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли.

Съгласно чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, социалните услуги за деца и младежи, предоставяни в общността, са:

· Дневен център;

· Център за социална рехабилитация и интеграция;

· Център за настаняване от семеен тип;

· Център за временно настаняване;

· Център за обществена подкрепа;

· Център за работа с деца на улицата;

· Социално учебно-професионален център;

· Кризисен център;

· Преходно жилище;

· Наблюдавано жилище;

· Защитено жилище за лица с психични разстройства, с умствена изостаналост и физически увреждания;

· Приюти.

Съгласно чл. 36, ал. 3 от същия нормативен акт специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца са домове за деца, лишени от родителски грижи;

Учебни и възпитателни заведения са създадените по реда на отменения Закон за народната просвета, действал до 01.08.2016 г., или по действащия от същата дата Закон за предучилищното и училищното образование.

Вижте още:

ЗАЧИТАНЕ НА ТРУДОВ СТАЖ СЛЕД РАБОТА В ЧУЖБИНА

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОДБОР ПРИ УВОЛНЕНИЕ

НАПУСКАНЕ ПОРАДИ НЕИЗПЛАЩАНЕ НА РАБОТНА ЗАПЛАТА

ИМАМ ЛИ ПРАВО НА ОТПУСКА ЗА ИМЕН ДЕН?

ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРОВКИ СЪС ЗАДНА ДАТА

ИЗПЛАЩАНЕ НА БОЛНИЧНИ СЛЕД РАБОТА В ДРУГА ДЪРЖАВА

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.