• Трудово право

Как да поискаме извлечение от ведомост за заплата?

д-р Тодор Капитанов

Разберете какви са задълженията на работодателя да издава извлечения от разплащателните ведомости при поискване.

Pixabay

В Кодекса на труда е посочено задължението на работодателя да издава при поискване от работника или служителя извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения.

Процедурата стартира с искане от страна на работника или служителя до работодателя.

Практиката сочи, че тази процедура се развива когато работникът или служителят не получава възнаграждение или обезщетение за положения труд и желае да събере принудително дължимото чрез съдебно-изпълнително дело.

Законът не изисква задължителни реквизити на искането, освен то да бъде в писмена форма.  

Заявлението се изготвя в два екземпляра, единият от които се регистрира с входящ номер в регистъра на работодателя. В искането си работникът или служителят има право да посочи какъв период от време да обхваща извлечението.

След постъпването на искането, работодателят издава извлечение от ведомостите на съответния работник или служител. Няма нормативно утвърден образец за искането и за извлечението. В закона няма определен конкретен сро, в който работодателят е длъжен да издаде извлечението. Ето защо, ако има отправено до работодателя искане, извлечението се дължи незабавно или в разумен срок с оглед подготовката му.

Издаване на извлечение от ведомости за неизплатени възнаграждения или обезщетения по своята същност представлява уредена от закона задължителна процедура, която работодателят следва да спази, ако му бъде поискано издаване на извлечение от ведомост за платени или неизплатени възнаграждения или обезщетения.

При отказ или забава от страна на работодателя да издаде исканите документи, работникът може да се обърне към Инспекцията по труда, която има право да поиска тази информация по служебен път, след което да я предостави на работника или служителя.

Предназначението на процедурата по издаване на извлечение от ведомост е да обезпечи възможността за получаване на документи относно дължимото възнаграждение.

Справка:

чл. 128, т. 3 от Кодекса на труда

Вижте още:

КОЛКО ВРЕМЕ НИ СЕ ПОЛАГА ЗА ОБЕДНА ПОЧИВКА?

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

МОЖЕ ЛИ ДА НИ НАБЛЮДАВАТ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА?

ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЛИ, АКО НЕ РАБОТИМ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН?

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ?

ПРЕКЪСВА ЛИ СЕ ТРУДОВИЯТ СТАЖ ПРИ СМЯНА НА РАБОТА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.