• Трудово право

Кога може да ни наложат запор на заплатата?

д-р Тодор Капитанов

Запорът е мярка в изпълнителното производство, която се налага от съдебния изпълнител при принудително изпълнение на установеното по законен път задължение.

Pixabay

Съгласно закона запор върху движима вещ (каквато са парите) се налага с описване на вещта от съдебния изпълнител.

Запор върху движима вещ или вземане на длъжника (каквото представлява трудовото възнаграждение) може да бъде наложен и с получаване на съобщението за описа или запора, ако в него се посочи точно вещта или вземането, върху които се насочва изпълнението.

Запорът върху вземането на длъжника се смята за наложен спрямо третото задължено лице от деня, в който му е връчено запорното съобщение. Това съобщение на третото задължено лице се изпраща едновременно с изпращане на поканата за доброволно изпълнение до длъжника.

В запорното съобщение се забранява на третото задължено лице (в случая това е работодателят) да предава дължимите от него суми или вещи на длъжника. Тези вещи трябва да бъдат посочени точно.

От деня на получаване на запорното съобщение третото задължено лице (работодателят) има задълженията на пазач спрямо дължимите от него вещи или суми.

Съгласно гражданското право запор върху вземане на длъжника по сметка в банка се налага от съдебен изпълнител чрез запорно съобщение в електронна форма, подписано с квалифициран електронен подпис, изпратено по електронен път чрез унифицирана среда за обмен на електронни запори. Запор върху други вземания на длъжника от банка се извършва по общия ред.

Съгласно разпоредбите на чл. 450а, ал. 2 Граждански процесуален кодекс запорното съобщение, отговорът на банката, съобщението за вдигане на запора, потвърждението за полученото съобщение и другите съобщения във връзка с налагането, изпълнението и вдигането на запора се смятат за получени от адресата с изтеглянето им от унифицираната среда за обмен на електронни запори.

Министърът на правосъдието издава наредба, с която се определят изискванията към унифицираната среда за обмен на електронни запори.

Вижте още:

КАК СЕ НАПУСКА РАБОТА БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ?

ПРАВОТО НИ НА ОТПУСКА ПОРАДИ COVID-19

ОТПУСК ПРИ КРЪВОДАРЯВАНЕ

РАЗЛИЧНО ЛИ Е ЗАПЛАЩАНЕТО ПРИ РАБОТА ОТ ВКЪЩИ

ОТПУСК ПРИ СМЪРТ НА БЛИЗЪК РОДНИНА

КОГА ИМАМЕ ПРАВО НА ОТПУСКА ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.