• Category

Кога се прекратява регистрацията в „Бюрото по труда“?

д-р Тодор Капитанов

Основанията за прекратяване на регистрацията са приложими към всички регистрирани лица, които търсят работа, независимо от техния статус.

Pixabay

При настъпване на определени обстоятелства регистрацията се прекратява, а в някои случаи – възстановява. Регистрацията се прекратява и се възстановява с решение на директора на дирекция „Бюро по труда“.

Кога и при какви условия се извършва прекратяване на регистрацията в Агенцията по заетостта, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Основанията за прекратяване на регистрацията са приложими към всички регистрирани лица, които търсят работа, независимо от техния статус. Съответното основание е свързано с настъпването на определено обстоятелство. Регистрацията се прекратява от датата на настъпване на съответното обстоятелство.

Основанията за прекратяване на регистрацията условно могат да бъдат разпределени в две групи: безвиновни и виновни. При безвиновните основания настъпват обстоятелства, при които не е налице виновно поведение от страна на търсещото работа лице. В тези случаи регистрацията се прекратява, когато търсещите работа лица подадат заявление по свое желание, починат, започнат работа и са осигурени или подлежат на осигуряване.

В тази връзка припомняме, че задължително са осигурени работниците и служителите по трудов договор, държавните служители, съдиите, прокурорите, следователите, военнослужещите и резервистите, членовете на кооперации, управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, и др.

Регистрацията в Агенция по заетостта се прекратява и когато лицата се включат в програми и мерки за заетост по Закон за насърчаване на заетостта, както и в заетост по програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове;

Следва да се отбележи, че лицата, чието участие в субсидирана заетост е прекратено с дисциплинарно уволнение, имат право на регистрация не по-рано от изтичането на 12 месеца след уволнението.

Прекратяване на регистрация настъпва и когато лицата придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или получават професионална пенсия за ранно пенсиониране, пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или пенсия за старост в друга държава.

При виновните основания обикновено е налице виновно поведение от страна на търсещото работа лице, най-често свързано с неизпълнение на задължение, предвидено в Закона за насърчаване на заетостта. В тези случаи регистрацията се прекратява, когато търсещите работа лица не са посещавали и не са ползвали услугите на дирекция „Бюро по труда“ през предходната една година, не изпълнят препоръките на трудовия посредник или действията и сроковете в плана за действие, не се явят на посочените дата и час в писмената покана от поделението на Агенцията по заетостта или в срок три работни дни след тази дата. Прекратяване си извършва и в случаите, когато лицата откажат да приемат предложената им подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение за възрастни, както и в програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове. Това важи и ако лицата прекратят участието си в курс за обучение на възрастни, не изпълнят изискването в срок 7 работни дни от промяната в декларирани обстоятелства да уведомят някое от поделенията на Агенцията по заетостта или пък декларират неверни данни при регистрация в териториалното поделение на Агенцията по заетостта.

В посочените случаи лицата имат право на следваща регистрация не по-рано от изтичането на 6 месеца след прекратяване на предходната регистрация.

Вижте още:

НАЙ-ЧЕСТИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВИ ПРАВА В БЪЛГАРИЯ

ДОКАЗВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЧУЖДЕНЕЦ

ДОСТЪП НА ЧУЖДЕНЦИ ДО ПАЗАРА НА ТРУДА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ РЕГИСТРАЦИЯ

ЗАЕТОСТ НА ЧУЖДЕНЦИ, НАУЧНИ РАБОТНИЦИ, СТУДЕНТИ И СТАЖАНТИ В БЪЛГАРИЯ

КОЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВАРЯ В ТРУДОВИЯ ДОГОВОР?

НАПУСКАНЕ НА РАБОТА СЛЕД ПРИДОБИТО ПРАВО НА ПЕНСИЯ

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.