• Трудово право

Кога се сключва срочен трудов договор?

д-р Тодор Капитанов

Срочен трудов договор се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности.

Pixabay

Срочни трудови договори са тези, в чието съдържание има точно определен или определяем срок.

Срочен трудов договор се сключва:

1. За определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на министерския съвет не е предвидено друго;

2. До завършване на определена работа;

3. За заместване на работник или служител, който отсъства от работа;

4. За работа на длъжност, която се заема с конкурс – за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс;

5. За определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган.

Работниците и служителите по срочен трудов договор имат същите права и задължения, каквито имат работниците и служителите по трудов договор за неопределено време. Те не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение само поради срочния характер на трудовото им правоотношение в сравнение с работниците и служителите по трудов договор за неопределено време, които изпълняват същата или сходна работа в предприятието, освен ако законът поставя ползването на някои права в зависимост от притежаваната квалификация или придобитите умения.

Когато на същата или на сходна работа няма заети работници и служители, работниците и служителите по срочен трудов договор не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение от останалите работници и служители, които работят на трудов договор за неопределено време. Когато трудов договор е сключен за определен срок, то това може да е за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни дейности или по изключение – за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер.

Срочен трудов договор се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия.

По изключение срочен трудов договор за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.

Съгласно закона, срочен трудов договор, сключен в нарушение на изброените правила от Кодекса на труда, се смята за сключен за неопределено време.

Вижте още:

КАКВО Е НАКАЗАНИЕТО, АКО СИ ТРЪГНА ПО-РАНО ОТ РАБОТА?

КОЛКО ВРЕМЕ НИ СЕ ПОЛАГА ЗА ОБЕДНА ПОЧИВКА?

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

МОЖЕ ЛИ ДА НИ НАБЛЮДАВАТ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА?

ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЛИ, АКО НЕ РАБОТИМ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН?

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.