• Трудово право

Кой и как разпределя средствата за СБКО във фирмите

д-р Тодор Капитанов

Целта на социално-битовото и културно обслужване е подобряване бита нa работниците и служителите.

Pixabay

В практиката понякога се случва средствата за социално-битовото и културно обслужване (СБКО) да не бъдат изразходвани в в съответната календарна година, но това е възможно, при положение че не е взето решение на общото събрание за фактическото изразходване на средствата през съответната година. Поради тази причина предвидените, но неизползвани, съответно неизразходвани средства за СБКО въпросната година ще бъдат разпределени и използвани, когато общото събрание бъде свикано, и когато то вземе решението за използването на тези средства. Законът е категоричен, че през времето, докато бъде свикано общо събрание, предвидените средства за СБКО не може да се изземват и използват за други цели. Кой и как резпределя тези средства и какви са процедурите за организация на процеса, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Фактическият състав на разпределението и изразходването на средствата за СБКО съдържа два елемента, които следва да са едновременно налице – такива средства да са предвидени и да се вземе решение на общото събрание на работниците и служителите.

За да вземе решение общото събрание, то трябва да бъде свикано. Друг е въпросът кой ще инициира неговото свикване, а общото събрание (събранието на пълномощниците) в предприятието се свиква от работодателя, от ръководството на синдикална организация, както и по инициатива на една десета от работниците и служителите (пълномощниците) от предприятието. Също така общото събрание (събранието на пълномощниците) е редовно, ако на него присъстват повече от половината от работниците и служителите (пълномощниците). Събранието приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите, доколкото в Кодекса на труда, в друг закон или в устав не е предвидено друго.

Това означава, че ръководството на синдикалната организация има правомощието да свика общо събрание, на което да се вземе решение за разпределение и изразходване на средствата за СБКО за предходните години, но също така инициативата може да бъде и на една десета от работниците и служителите. Ето защо всички работещи, като заинтересовани лица, следва да  да обърщат сериозно внимание на процедурните въпроси относно свикване на общото събрание на работниците и служителите относно  процедурите за разпределение на средствата за СБКО – провеждане на срещи, разговори, на синдикални събрания и т. н., с оглед на координиране и синхронизиране на действията по свикване на общо събрание и решаване на проблема.

Нека припопмня, че целта на социално-битовото и културно обслужване е подобряване бита нa работниците и служителите, повишаване на удовлетвореността им от работата, която извършват, а това, от своя страна, води и до повишаване качеството на трудовия процес и съответно увеличаване на производителността на труда.

Формите на СБКО могат да се разделят на две големи групи: първата група са тези, свързани с трудовия процес, а втората – тези извън трудовия процес или „свързани с бита на работниците”. Към първата група се отнасят транспортното обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно и осигуряването на работно и униформено облекло. Във втората група се включват организираното хранене, съобразно рационалналните норми и специфичните условия на труд, търговското и битовото обслужване, като работодателят може да изгражда и поддържа търговски обекти и бази за услуги, бази за дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт и туризъм. Също така и бази за културни занимания, подпомагане на младите и новопостъпилите работници и служители. В Кодекса на труда е предвидено също, че работодателят може да осигурява на работниците и служителите задоволяване и на други социално-битови и културни потребности.

Средствата за СБКО не са елемент от трудовото възнаграждение на работниците и служителите и не подлежат на регулиране от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Средствата за СБКО се осигуряват от работодателя.

Справка:

Глава 14 от Кодекса на труда

Вижте още:

РАЗСРОЧЕНО ЗАКУПУВАНЕТО НА СТАЖ ЗА ПЕНСИЯ

СЧИТА ЛИ СЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ВРЕМЕТО В КАЗАРМАТА?

УВОЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА БОЛНИЧЕН

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОСИГУРОВКИТЕ?

ПОВИКАХА МЕ ЗАПАС. КАКВИ СА ТРУДОВИТЕ МИ ПРАВА?

ВСИЧКО ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ В БЪЛГАРИЯ

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.