• Трудово право

Командировъчните в чужбина не покриват инфлацията

д-р Тодор Капитанов

Към настоящия в страната ни се обсъждат предложения за законови промени

Pixabay

Командироването е временно изменение на трудовото правоотношение от работодателя, при което се променя мястото на работа – на работника или служителя се възлага за определен период да изпълнява трудовите си задължения на друго място в страната или в чужбина. По отношение на дневните пари при задгранични командировки те се определят съгласно специална наредба и са диференцирани в зависимост от държавата, където се осъществява командировката. Чрез тях се осигуряват средства за храна, вътрешен градски транспорт и други разходи. Когато приемащата страна осигурява пълен пансион в натура, на командированите лица се изплаща 30 на сто от размера на полагащите се дневни пари. При частично поемане на някои разходи дневните пари се намаляват с размера на разходите в съответствие със законовите разпоредби.

Към настоящия в страната ни се обсъждат предложените промени за увеличение на размерите на командировъчните пари, при изпълнение на служебни задължения извън граница, но дали предложените увеличения на средствата са достатъчни спрямо икономическата обстановка в България и другите страни?

Липсата на промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина за дълъг срок е довело и до несъответствие с промените в обществените отношения в страната, както и с логиката и философията на финансовото управление и контрол в публичния сектор и правилата за бюджетиране в публичния сектор, в т.ч. разбирането за управленската отговорност на ръководителите на организации в публичния сектор. В този смисъл следва да се преразгледат и механизмите за централизирано планиране и специално отношение към валутните въпроси.

В съществувалия от 2004 г. размер на дневните пари за служебните командировки и специализации в чужбина е налице значителен времеви лаг от близо 20 години, в който размерът на дневните пари не е актуализиран нито веднъж. Това не отговоря на изменението на цените на основните стоки и услуги, натрупаната кумулативна инфлация за периода, както и промените в икономическата конюнктура в Европа и останалия свят за този период.

Размерът на средствата за служебните командировки и специализации в чужбина, както всички други плащания, касаещи работещите в България, трябва да бъде функция от обективни критерии, които да мотивират по обективен начин тяхната актуализация. За съжаление, до момента нямаше никакви критерии.

Добра е посоката в настоящите намерения на Министерство на финансите за увеличаване на дневните и квартирните пари служебните командировки и специализации в чужбина и диференциран подход, които да отразява съответния стандарт на живот в държавата, в която е командирован служителят.

Липсва, обаче ясна обосновка за използвания метод за достигане на диференцираните размери за съответните държави. Проектът гласи, че командированият в Унгария и Словакия ще получава най-ниския размер от 39 евро на ден. Това е увеличение с 11.4% спрямо размера от 35 евро приет през 2004 г. Наред с това, трябва да се отбележи, че средногодишната инфлация през 2022 г. (измерена с ХИПЦ) достигна в Унгария 15.3%, а в Словакия – 15%. Предложеното увеличение не покрива инфлацията натрупана само през 2022 г., а ако се върнем 24 години назад тя е твърде по-висока.

Това са обективни предпоставки обществото да настоява за увеличение на размера на дневните пари с оглед покриване на натрупаната инфлация, защото отдавна са загубили реалната покупателна способност, която са имали през 2004 г.. При настоящия размер на сумите за командировки и специализации в чужбина, работниците и служителите не могат да покриват разходите за изхранване, когато изпълняват служебните си ангажименти извън страната.

Вижте още:

КАК СЕ ПРЕВРЪЩА СТАЖ ОТ ПЪРВА И ВТОРА КАТЕГОРИЯ ТРУД?

НАЙ-ЧЕСТИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВИ ПРАВА В БЪЛГАРИЯ

ДОКАЗВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЧУЖДЕНЕЦ

ДОСТЪП НА ЧУЖДЕНЦИ ДО ПАЗАРА НА ТРУДА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ РЕГИСТРАЦИЯ

ЗАЕТОСТ НА ЧУЖДЕНЦИ, НАУЧНИ РАБОТНИЦИ, СТУДЕНТИ И СТАЖАНТИ В БЪЛГАРИЯ

КОЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВАРЯ В ТРУДОВИЯ ДОГОВОР?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.