• Трудово право

Можем ли да пребиваваме в чужбина с пари от командировъчни?

д-р Тодор Капитанов

Вижте и условията и реда на командироване в на работниците и служителите, включително и на държавните служителите.

Pixabay

През последните години работещите многократно повдигат въпроса относно повишението на размерите на командировъчните пари (пътни, дневни и квартирни) при служебните пътувания в чужбина, редът за отчитането им, както и правата и задълженията на командироващите и командированите. Същото важи и относно командировки в страната, при които е крайно време да бъде приет ръст на размера на командировъчните в двоен размер (от 20 лв. на 40 лв.), а в средносрочен план да бъде създадена и нова методика, която да осигури ежегодното им увеличение, както и осигуряване на възможност за договаряне в колективните трудови договори на по-високи от законоустановените нива на сумите.

По въпросите за условията и реда на командироване в на работниците и служителите, включително и на държавните служителите, актуални ли са размерите на паричните суми за пътни, дневни и квартирни нужди, които получава командирования, отговаряме с настоящия текст.

Съгласно Кодекса на труда, когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. В тези случаи работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени от Министерския съвет. От своя страна, Закона за държавния служител също предвижда, че за времето на командировка държавният служител има право да получи освен брутната си заплата още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени с акт на Министерския съвет.

Размерите на дневните и квартирните пари, определени в наредба, са в сила от 2004 г. и не са променяни до момента. Настъпилите в този дълъг период съществени промени в икономическите условия и в цените на съответните стоки и услуги налагат осъвременяването на размерите на дневните и квартирните пари. Съществен недостатък на настоящата уредба, който следва да се преодолее чрез прилагане на подходяща методика, е този, че определените в Наредбата суми не са диференцирани спрямо стандарта на живот и не отразяват различните равнища на разходите за издръжка в отделните държави. Понастоящем размерът на командировъчните средства е един и същ за големи групи държави.

Тези изначално заложени и некоригирани в годините от 2004 г. насам несъвършенства при определянето на размера на дневните и квартирните пари на настоящия етап водят до силно ограничаване на възможностите за настаняване в редица държави. Като резултат се намалява ефективността на командировките и възможността за пълноценно изпълнение на служебните задачи, осъществяване на контакти и присъствие на важни международни форуми и бизнес мероприятия.

Справка:

чл. 215, ал. 1 от Кодекса на труда

чл.121, ал. 1 от Кодекса на труда

на чл. 86, ал. 3 от Закона за държавния служител

Приложение № 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина

Вижте още:

НАПУСКАНЕ НА РАБОТА СЛЕД ПРИДОБИТО ПРАВО НА ПЕНСИЯ

ОБЩ РЕД ЗА НАЕМАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

ПРАВАТА НИ ПРИ МАСОВИ УВОЛНЕНИЯ

СЧИТА ЛИ СЕ ЗА ТРУДОВ СТАЖ ОТПУСКЪТ ПО МАЙЧИНСТВО?

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

МОГА ЛИ ПОЛЗВАМ ДОГОВОРКИТЕ В ОТРАСЛЕВИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.