• Трудово право

Имат ли право да ни задължат да ползваме личния си телефон като служебен?

д-р Тодор Капитанов

Имаме ли право да откажем да ползваме личния си телефон за служебни цели?

Pixabay

Ваше лично право е да откажете да предоставите на разположение личния си телефонен номер за служебни цели, защото няма законово изискване за  подобно задължение за работника или служителя. Задължение на работника е да изпълнява законните нареждания на работодателя, но понякога се злоупотребява с тълкуването на това задължение, защото някои работодатели си позволяват да издават нареждания без те да бъдат в унисон със законовите разпоредби, възползвайки се от властовите взаимоотношения работодател – работник.

Задълженията на работниците и служителите са изчерпателно изброени в Кодекса на труда. При изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът е длъжен да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното време, да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи и да не употребява през работното време алкохол или друго упойващо вещество, да използва цялото работно време за изпълнение на възложената работа. Също така е задължен да изпълнява работата си в изискуемото се количество и качество, да спазва техническите и технологическите правила, да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, да изпълнява законните нареждания на работодателя, да пази грижливо имуществото, да бъде лоялен към работодателя, да спазва вътрешните правила и др.

В Кодекса на труда са регламентирани и правата и задълженията на страните по трудово правоотношение – работник и работодател. Въпреки че трудовото правоотношение възниква на договорна основа, има елементи от неговото съдържание, които са законоустановени и задължително трябва да бъдат уговорени между страните в трудовия договор. И в този случай обаче предмет на такова договаряне не може да бъде ползването на личен телефон за служебни цели, защото то не е предвидено в закона и всяка подобна писмена договорка няма правна стойност.

Работодателят от своя страна е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение, работно място и условия в съответствие с характера на работата, здравословни и безопасни условия за труд и др.

Наше лично право е да откажем да предоставим на разположение личния си телефонен номер за служебни цели, защото няма нормативно установено подобно задължение за работника или служителя. Същото важи относно използването и на други наши лични придобивки за служебни цели като автомобил, компютър, канцеларски материали и др.

Справка:

чл. 66 от Кодекса на труда

Чл. 126 от Кодекса на труда

Чл. 127 от Кодекса на труда

Вижте още:

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПЕНСИОНИРАМЕ ПО-РАНО?

ТРУДОВ ДОГОВОР СЛЕД ИЗБОРИ

КОГА МОГА ДА СКЛЮЧА ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОР?

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ В ТРУДОВИЯ НИ ДОГОВОР

ТРУДОВИТЕ НИ ПРАВА ПО ВРЕМЕ НА ЛОКДАУН

РАБОТОДАТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО ДА ЗАДЪЛЖАВА РАБОТНИЦИТЕ ДА СЕ ВАКСИНИРАТ

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.