• Трудово право

Може ли да ни наблюдават по време на работа?

д-р Тодор Капитанов

Недопустимо е монтирането на камери в стаи за почивка, санитарни и обслужващи помещения.

Pixabay

Все повече се засилва ролята на видеонаблюдението в нашето ежедневие поради неговата широка достъпност и приложимост. Доскоро системите за видеонаблюдение бяха приоритет за специални обекти, банкови офиси и големи предприятия, но днес те се използват за охрана на училища, жилищни комплекси, болници, хотели, офиси, магазини и др. С масовото навлизане на видеонаблюдението във всички сфери на живота все по-актуален става въпросът за защитата на неприкосновеността на личността както свободното време, така на работното място. Така естествено изниква въпросът редно ли е видеонаблюдението на работещите по време на работа.

Когато целта на видеонаблюдението е контрол на работния процес и спазване на работното време, работодателят може да извършва видеозапис чрез средства за наблюдение на своите работници/служители само при наличие на нормативно основание  за това (закон, наредба, постановление и др.) или при дадено изрично съгласие от лицата – обект на видеонаблюдението (например чрез клауза в трудовия договор).

Съгласно Закона за защита на личните данни „съгласие на физическото лице“ е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани. Информираността включва конкретното физическо лице да знае кой обработва данните му, какви данни обработва, с каква цел, на кого ги предоставя и кои лица имат достъп до тях. Работодателят е длъжен да предостави на работниците в предприятието необходимата информация, свързана с осъществяваното видеонаблюдение (задължително се уведомяват чрез информационни табла, поставени на видно място, за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта), както и за техните права по отношение на личната им неприкосновеност.

Следва да се обърне особено внимание на факта, че е абсолютно недопустимо монтирането на камери в стаи за почивка, санитарни и обслужващи помещения. Неприкосновеността на личната сфера и опазването на достойнството на личността на работниците и служителите са общочовешки ценности, които работодателят следва да зачита по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение.

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни (вкл. видеозаписи). Когато при осъществяване правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, работодателят е длъжен да предостави на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща се само за него. За тази цел той трябва да предприеме съответни технически мерки за заличаване/маскиране на образите на другите лица-обект на видеонаблюдението. При липса на такава техническа възможност достъп до видеозаписи може да бъде предоставен само със съгласието на всички лица – обект на видеонаблюдението.

Ако считате, че спрямо вас се извършва видеонаблюдение, за което не ви е поискано съгласието, или смятате, че правата ви са нарушени, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Начините за това са два, а като първият е писмено в деловодството на институцията или по пощата, а вторият – по интернет, но той е възможен само за притежателите на електронен подпис. Може също да обжалвате действията на администратора на лични данни (работодателя) пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.

Вижте още:

МОГАТ ЛИ ДА МЕ УВОЛНЯТ ЧРЕЗ E-MAIL?

КОГА НИ СЕ ПОЛАГАТ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА?

НА КАКВО РАЗСТОЯНИЕ ОТ РАБОТА СЕ ВОДЯ В КОМАНДИРОВКА?

РАБОТИТЕ В ГОРЕЩИНИТЕ? ЕТО ДО КОЛКО ГРАДУСА Е ПОЗВОЛЕНО.

КАКВО Е НАКАЗАНИЕТО, АКО СИ ТРЪГНА ПО-РАНО ОТ РАБОТА?

КОЛКО ВРЕМЕ НИ СЕ ПОЛАГА ЗА ОБЕДНА ПОЧИВКА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.