• Проучвания

  • Трудово право

Нарушават ли се трудовите ви права на работното място?

д-р Тодор Капитанов

Участвайте за 1 минута в анкетата на Mywork.bg и веднага след това вижте дали се нарушават правата ви на работа.

Pixabay

СПРЯМО ОТГОВОРИТЕ НА ВЪПРОС 1 ОТ АНКЕТАТА, ВИЖТЕ ДАЛИ СЕ НАРУШАВАТ ТРУДОВИТЕ ВИ ПРАВА:

Pixabay

1. СТОЯ НА РАБОТА СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ. Това е нарушение на закона!

Трудът, който се полага извън установеното работно време, е извънреден труд. Той се организира по определен административен ред и се полага по разпореждане или със знанието на съответния ръководител. Извънредният труд е забранен, освен в ясно изброените от закона случаи, като например за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и др.

Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя.

2. НЕ ПОЛЗВАМ ОБЕДНАТА СИ ПОЧИВКА. Това е нарушение на закона!

Работниците и служителите имат право на почивки в работния ден. Те могат да бъдат една или няколко. Без значение дали работният ден включва една или няколко почивки, в работния ден задължително се осигурява почивка за хранене, която не може да бъде по-малка от 30 минути.

Почивките в работния ден по правило не се включват в работното време. Това означава, че ако работите при 8 часов работен ден, времето за почивка е отгоре на тези часове. Така например при работно време от 9 до 18 ч. с един час почивка, реално работното време е 8 часа, разделено с една или повече почивки с обща продължителност от един час – работите от 9 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 18 ч., като между 12 ч. и 13 ч. ползвате обедна почивка от 1 час. 

3. РАБОТЯ ПО ВРЕМЕ НА ОТПУСКА. Това е нарушение на закона!

Всеки един служител има правото на поне 20 календарни дни платен годишен отпуск. Целта на отпуска е да предостави време на служителя, в което той да има възможността да се откъсне от работния процес и да възстанови работните си сили. Работодателят няма правото да изисква от служителя да извършва своите работни задължения по време на отпуската си.

Единственото право на работодателя е да отложи ползването на годишния платен отпуск поради важни причини, но не и да го откаже. Включително ползването на отпуск не може да бъде компенсирано и с парична сума. В такъв случай чисто фиктивното предоставяне на платен годишен отпуск и извършване на трудови функции от страна на служителя в този период е напълно противозаконно.

4. НАЗНАЧЕН/А НА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ, А РАБОТЯ ДРУГО. Това е нарушение на закона!

При сключване на трудовия договор работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя длъжностна характеристика. С нея изрично се регламентират правата и задълженията на работника или служителя, свързани с характера на възложената работа, произтичащ от заеманата длъжност. В нея се посочват още кодът по НКПД, образователните и квалификационните изисквания за заемане на длъжността, връзки и взаимодействия с други длъжности, които ще се осъществяват в предприятието при изпълнение на договора.

Длъжностната характеристика конкретизира обема и кръга на изискванията към работника или служителя за изпълнение на длъжността, неговите трудови функции и задължения. Те следва да бъдат логически свързани с длъжността по своя характер, а по обем да не надхвърлят физическите човешки възможности за изпълнението им в рамките на нормалното работно време.

5. РАБОТЯ БЕЗ ТРУДОВ ДОГОВОР. Това е нарушение на закона!

Преди да започнат работа, работниците и служителите трябва да получат екземпляр от трудовия си договор, подписан и от двете страни, копие от уведомлението за регистрацията му в НАП и копие от длъжностната характеристика. За да са сигурни, че работодателят им е коректен, работниците могат да проверят чрез издаден от НАП персонален идентификационен код регистриран ли е действително трудовият им договор, на какво работно време и върху какъв осигурителен доход са осигурени.

Работодателите нямат право да допускат до работните им места работници и служители, с които не са сключили писмен трудов договор и не са го регистрирали в НАП. Работата без трудов договор не може да бъде маловажно нарушение съгласно Кодекса на труда и санкцията при установяването му не може да бъде под 1500 лв. Това нарушение ограничава и възможността на работодателят да участват в обществени поръчки в следващите три години

6. НЯМАМ ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Това е нарушение на закона!

При сключване на трудов договор е задължително работодателят да предостави на служителя или работника длъжностна характеристика за изпълняваната конкретна работа или длъжност в конкретната компания. Преди да започнат работа, работниците и служителите трябва да получат екземпляр от трудовия си договор, подписан и от двете страни, копие от уведомлението за регистрацията му в НАП и копие от длъжностната характеристика.

Длъжностната характеристика дава детайлно описание на трудовите му задължения, необходимостта от познаване на нормативни актове и други документи, свързани с изпълнението на работата, и още специфични изисквания.

7. НЯМАМ ДОСТЪП ДО ТРУДОВАТА СИ КНИЖКА И ДР. МОИ ДОКУМЕНТИ. Това е нарушение на закона!

Работникът или служителят при писмено искане има право да получава заверени копия от съхраняваните за документи, а работодателят е длъжен да му издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен срок от искането

Съгласно Кодекса на труда работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник или служител. Трудовото досие на работника или служителя се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.

8. ИЗПРАЩАТ МЕ В КОМАНДИРОВКА БЕЗ МОЕ СЪГЛАСИЕ. Това е нарушение на закона!

Работодателят може да командирова работника без негово съгласие за не повече от 30 календарни дни без прекъсване.

Командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, се извършва с писмено съгласие на работника или служителя.

Следва да се има предвид, че съгласно закона работодателят не може да командирова бременна жена, работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро и майка на дете до 3-годишна възраст, без нейното изрично писмено съгласие.

9. НЕ МИ ПЛАЩАТ КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ. Това е нарушение на закона!

Ha ĸoмaндиpoвaния cлyжитeл, ĸoгaтo ocтaвa дa нoщyвa в мяcтoтo нa ĸoмaндиpoвĸaтa, ce зaплaщaт днeвни пapи в paзмep 20 лв. зa вceĸи дeн oт ĸoмaндиpoвĸaтa. Ha ĸoмaндиpoвaния, ĸoйтo изпълнявa cлyжeбнитe cи зaдължeния пpeз пo-гoлямaтa чacт oт paбoтнoтo вpeмe в дpyгo нaceлeнo мяcтo бeз нoщyвaнe, ce изплaщaт днeвни пapи в paзмep 50 нa cтo oт paзмepa, т.e 10 лв.

Посочените суми за командировъчни пари са минималните, което означава, че работодателят може да заплати и по-висока сума на работниците и служителите.

10. БАВЯТ МИ ПЛАЩАНЕТО НА ЗАПЛАТАТА. Това е нарушение на закона!

Дори един ден забавяне на трудовото възнаграждение – заплата, премия, бонуси, командировъчни или други полагащи се парични средства на служителя, свързани с извършения от него труд, се приема за бавене и подлежи на изискване.

Ако забавената сума не бъде изплатена доброволно и работодателят е забавил минимум една месечна заплата, служителят има право да прекрати трудовото си правоотношение без предизвестие.

11. НЕ МИ ИЗПЛАЩАТ ЦЯЛАТА ЗАПЛАТА. Това е нарушение на закона!

Кодексът на труда гарантира изплащането на минимум 60 процента от трудовото възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение продължава да се дължи от работодателя и следва да се изплати допълнително заедно с лихва.

Ако забавената сума не бъде изплатена доброволно и работодателят е забавил минимум една месечна заплата, служителят има право да прекрати трудовото си правоотношение без предизвестие.

12. НАМАЛЯВАТ МИ ЗАПЛАТАТА БЕЗ МОЕ СЪГЛАСИЕ. Това е нарушение на закона!

Законът предвижда, че изменение на трудовия договор (включително и размера на възнаграждението) се допуска само и единствено по писмено съгласие между страните.

В случай, че работникът или служителят не е съгласен с предложената от работодателя промяна в условията на трудовия договор (включително и размера на заплатата) и не подпише допълнителното споразумение, то не поражда правни последици. Остават да действат клаузите на подписания от двете страни досегашните условия на трудовия договор или допълнителното споразумение към него.

13. НЕ МИ ПЛАЩАТ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД. Това е нарушение на закона!

Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от:

50 на сто – за работа през работните дни;

75 на сто – за работа през почивните дни;

100 на сто – за работа през дните на официалните празници;

50 на сто – за работа при сумирано изчисляване на работното време.

Когато не е уговорено друго, увеличението се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.

14. НЕ МИ ПЛАЩАТ ЗА НОЩЕН ТРУД.  Това е нарушение на закона!

За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев.

Нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч., а за работници и служители, ненавършили 16-годишна възраст – от 20,00 ч. до 06,00 ч.

Работодателят е длъжен да осигурява на работниците и служителите безплатна храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд.

15. НЕ МИ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИТЕ. Това е нарушение на закона!

Всяко лице, което упражнява трудова дейност, подлежи на осигуряване в страната. Работодателят, в качеството си на осигурител, има ангажимент да удържа и внася осигуровки за своите служители на месечна база. Осигуровките се дължат върху общото брутно възнаграждение на всеки от служителите в рамките на определените от закона минимални и максимални граници.

16. НАЛАГАТ МИ ГЛОБИ. Това е нарушение на закона!

Работодателят категорично няма право и не следва да прави удръжки от трудовото възнаграждение за каквото и да било нарушаване на трудовата дисциплина. Налагането на подобни „глоби“ е грубо нарушение на трудовото законодателство.

Съгласно Кодекса на труда без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за: получени аванси; надвзети суми вследствие на технически грешки; данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение; осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи; запори, наложени по съответния ред; удръжки.

17. ВЗИМАТ МИ ПАРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА КОНСУМАТИВИ/ НЕ МИ ОСИГУРЯВАТ КОНСУМАТИВИ. Това е нарушение на закона!

Работодателят категорично няма законовото право и не следва да прави удръжки от трудовото възнаграждение за подобни цели. Налагането на подобни „удръжки“ е грубо нарушение на трудовото законодателство.

Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като работно място и условия в съответствие с характера на работата.

18. ДАВАТ МИ ПАРИ ПОД МАСАТА. Това е нарушение на закона!

Работодателите нямат право да изплащат възнагражденията на работници и служителите по недеклариран начин. При недекларирани плащания работникът или служителят губи от своите осигуровки за обезщетения като безработица, пенсия, болнични майчинство и др.

Работата без трудов договор не може да бъде маловажно нарушение съгласно Кодекса на труда и санкцията при установяването му не може да бъде под 1500 лв. Това нарушение ограничава и възможността на работодателят да участват в обществени поръчки в следващите три години.

19. ТЪРСЯТ МЕ ИЗВЪН РАБОТНО ВРЕМЕ. Това е нарушение на закона!

Трудът, който се полага извън установеното работно време, е извънреден труд. Той се организира по определен административен ред и се полага по разпореждане или със знанието на съответния ръководител. Извънредният труд е забранен, освен в ясно изброените от закона случаи, като например за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и др.

Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя.

20. РАБОТЯ В ПОЧИВНИ ДНИ ИЛИ В ПРАЗНИЦИ БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ. Това е нарушение на закона!

Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от:

50 на сто – за работа през работните дни;

75 на сто – за работа през почивните дни;

100 на сто – за работа през дните на официалните празници;

50 на сто – за работа при сумирано изчисляване на работното време.

Когато не е уговорено друго, увеличението се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.

21. РАБОТЯ ПО ВРЕМЕ НА БОЛНИЧЕН. Това е нарушение на закона!

Временната неработоспособност (болничен), причинена от общо заболяване, професионална болест или трудова злополука и установена от медицинските органи по съответния ред, води до специален вид отпуск (отпуск по болничен), а работникът или служителят получава обезщетение вместо загубеното трудово възнаграждение за съответния период.

22. НЕ МИ ПЛАЩАТ БОЛНИЧНИТЕ. Това е нарушение на закона!

Първите 3 дни от болничния се плащат от работодателя частично – получавате 70 % от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност. За следващите дни, плащанията са от НОИ, като рамерът на заплащанията също са изчислени процентно като част от заплатата.

23. НЕ МИ ОСИГУРЯВАТ РАБОТНО ОБЛЕКЛО. Това е нарушение на закона!

Съгласно Кодекса на труда работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективен трудов договор.

24. ОБИЖДАТ МЕ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА. Това е нарушение на закона!

Работодател, получил оплакване от работник или служител, който се смята за подложен на тормоз на работното място, е длъжен незабавно да извърши проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от друг работник или служител. Също така имате право да подадете жалба и пред Комисията за защита от дискриминация, в случай че по- висшестоящият орган не предприеме проверка по вашия случай.

25. ПОДЛОЖЕН/А СЪМ НА ПСИХИЧЕСКИ/СЕКСУАЛЕН ТОРМОЗ. Това е нарушение на закона!

Според Закона за защита от дискриминация „тормоз“ е всяко нежелано поведение на основата на определени признаци, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда.

„Сексуален тормоз“ е всяко нежелано поведение от сексуално естество, изразено физически, словесно или по друг начин, с което се накърняват достойнството и честта и се създава враждебна, принизяваща, обидна, унизителна или застрашителна среда и, в частност, когато отказът да се приеме подобно поведение или принудата към него може да повлияе на вземането на решения, засягащи лицето.

26. РАБОТЯ В ЛОШИ БИТОВИ УСЛОВИЯ. Това е нарушение на закона!

Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд в обекти, производства, процеси, дейности, работни места и при работното оборудване още с проектирането, изграждането (реконструкцията, модернизацията) и въвеждането им в експлоатация.

Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като работно място и условия в съответствие с характера на работата.

Вижте още:

КОЛКО ЗАПЛАТИ МОГА ДА ПОЛУЧА ПРИ НАПУСКАНЕ?

КОЛКО ВРЕМЕ Е ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА БЕЗРАБОТИЦА?

КОГА СЕ НАЛАГА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ?

КОГА МОГА ДА ПРЕХВЪРЛЯ ОТПУСКАТА СИ?

ТРЯБВА ЛИ ДА НИ СЪКРАТЯТ, АКО ВЕЧЕ ИМАМЕ ПЕНСИЯ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.

Свързани статии