• Трудово право

Необходими документи за сключване на трудов договор

д-р Тодор Капитанов

Разберете кои са необходимите документи за сключване на трудов договор.

Pixabay

За сключване на трудов договор служителят е необходимо да представи:

1. Документ за самоличност, който се връща веднага. Целта на документа е да удостовери, че лицето, което ще подпише документите, е същото, с което работодателят има желание да сключи трудов договор. Работодателят няма право да снима документите за самоличност (лична карта или паспорт) и да държи копие от тях, освен ако не получи изрично съгласие от лицето или не съществува специален нормативен режим, който го задължава да администрира тази информация.

2. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства. Чрез изброените документи лицето удостоверява способността си да осъществява съответната работа, за която сключва трудов договор.

3. Документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж. Ако например лицето е завършило висше образование по специалността “Право”, то следва да удостовери своята юридическа правоспособност, която е придобило след тримесечен стаж като стажант-юрист и успешно полагане на изпит.

4. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца. Чрез този документ се удостоверява, че здравословното състояние на лицето позволява да заема съответната длъжност.

5. Свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало. За сключването на трудов договор, за който изрично не е предвидено, че трябва да се представи такова свидетелство, лицето може да откаже да го представи, ако му бъде поискано.

6. Разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години.

Вижте още:

В ПАРИ ИЛИ В НАТУРА СЕ ИЗПЛАЩАТ СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ?

В КОИ СЛУЧАИ МОЖЕ ДА НЕ НИ ПЛАТЯТ ЦЯЛАТА ЗАПЛАТА

КАКВО СЕ ВКЛЮЧВА В БРУТНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ?

КАКВО СЕ ЗАЧИТА ЗА ТРУДОВ СТАЖ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ?

КАК ДА ДОКАЖЕМ ТРУДОВИЯ СИ СТАЖ ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА?

ДОГОВАРЯ ЛИ СЕ РАЗМЕРЪТ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НАПУСКАНЕ НА РАБОТА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.