• Трудово право

Обезщетение на работник или служител при командировка

д-р Тодор Капитанов

Работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари.

Pixabay

На основание посочените нормативни актове работодателят издава заповед за командировка в страната или в чужбина. В заповедта за командироване се посочват командировъчните дневни, пътни и квартирни пари, на които командированият работник или служител има право.

Следва да се вземе под внимание, че не се считат командировани лицата, които извършват постоянната си работа през време на пътуването – работници от локомотивни и други превозни бригади, шофьори, летци, моряци, ловни и риболовни надзиратели от подвижната охрана и други (съгласно чл. 6, т. 1 от Наредба за командировките в страната).

Командироването се извършва въз основа на писмена заповед. В нея се посочват: наименованието на предприятието и длъжностното лице, което издава заповедта; трите имена и длъжността на командированото лице; мястото на командироването; задачата, за която лицето се командирова; времетраенето на командировката; командировъчните дневни, пътни, и квартирни пари, на които командированият има право и др. Командировките се определят в календарни дни и включват дните за изпълнението на задачата, дните на пътуването и почивните и празничните дни.

Работникът или служителят за времето на командировката има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение и командировъчни пари (дневни, пътни, квартирни) при условията и в размерите, определени със закон и уточнени в заповедта за командироване.

Писмената заповед, въз основа на която се извършва командироване в чужбина, съдържа началната дата и продължителност на командировката или специализацията в календарни дни, включително дните за пътуване, почивните и празничните дни. В заповедта за командироване се включват и финансовите условия на командировката – пътни, дневни и квартирни пари, паспортни, визови и други такси и разходи за служебен багаж и начина за тяхното уреждане, на които командированият има право.

“Обезщетение при командировка” за времето на командировката работникът или служителят има право както на пътни, дневни и квартирни (съгласно заповедта за командироване), така и на брутното си трудово възнаграждение. И в двете наредби не е предвидена възможност времето на пътуване да се „компенсира с почивен ден“.

Справка:

чл. 215 от Кодекса на труда

чл. 8 от Наредбата за командировките в страната

чл. 6, т. 1 от Наредба за командировките в страната

чл. 4, ал. 1 от Наредбата за командировките в страната

чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за командировките в страната

Вижте още:

КОИ СА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР?

МОЖЕ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА ПРЕКЪСНЕ ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК НА РАБОТНИК ИЛИ СЛУЖИТЕЛ?

ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИE ЗА БЕЗРАБОТИЦА, АКО СЪКРАЩЕНИЕТО Е ПО ВРЕМЕ НА СРОКА НА ИЗПИТВАНЕ

УДРЪЖКИ ОТ ЗАПЛАТА МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ САМО В ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ЗАКОНА СЛУЧАИ

МОГА ЛИ ДА СЕ САМОНАЗНАЧA НА ТРУДОВ ДОГОВОР В ЕООД?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.