• Трудово право

Обезщетение на работник или служител при трудоустрояване

д-р Тодор Капитанов

Разберете подробности за обезщетение на работник или служител при трудоустрояване вследствие на общо заболяване, трудова злополука или професионална болест.

Pixabay

Кодексът на труда регламентира случаите, при които е необходимо трудоустрояване на работници или служители. Трудоустрояването се извършва по предписание на здравните органи. В 7-дневен срок от получаване на предписанието работодателят е задължен да премести работника на подходяща работа. При неизпълнение на това задължение работодателят дължи на работника или служителя обезщетение по чл. 217 от КТ.

Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя от деня, в който работодателят е получил предписанието за трудоустрояване, до деня на неговото изпълнение.

Работник или служител, който без уважителни причини откаже да приеме работата, на която се трудоустроява, няма право на това обезщетение.

Трудоустрояване вследствие на общо заболяване, трудова злополука или професионална болест.

Ако работник или служител поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща или същата работа при облекчени условия, той се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи.

С предписанието се определя характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването. Необходимостта от преместване на работника или служителя на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи. Предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи, задължава работника или служителя да не изпълнява работата, от която се премества, а работодателя – да не го допуска до тази работа.

Лекуващият лекар може да трудоустроява с болничен лист до един месец в една календарна година, а ЛКК – с болничен лист до две години, но за не повече от шест месеца еднократно.

При необходимост от продължаване на трудоустрояването на всеки шест месеца се прави контролен преглед от ЛКК, която ако е необходимо, издава нов болничен лист. След изтичане на двете години осигуреният се насочва за освидетелстване от ТЕЛК. Ако ТЕЛК установи, че здравословното състояние на лицето не е довело до трайна неработоспособност и се налага то да продължи да работи при облекчени условия, ТЕЛК прави предписание трудоустрояването да се продължи от ЛКК.

Справка:

чл. 217 от Кодекса на труда

чл. 317 от Кодекса на труда

чл. 314 от Кодекса на труда

чл. 25 от НМЕ и чл. 1 от Наредбата за трудоустрояване

Вижте още:

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НЕДОПУСКАНЕ НА РАБОТА

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ПОРАДИ ТЕЛК

ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ДВЕ И ПОВЕЧЕ ЖИВИ ДЕЦА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТО ПРИ РАБОТА С КОМПЮТЪР/ЕКРАНИ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТНАТА СРЕДА ПРИ РАБОТА С КОМПЮТЪР/ЕКРАНИ

КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.