• Трудово право

Обезщетение при незаконно уволнение на работника

д-р Тодор Капитанов

Разберете кога имаме право на обезщетение при незаконно уволнение.

Pixabay

При незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. Ако през посочения период работникът или служителят е работил на по-нископлатена работа, той има право на разликата в заплатите.

Според закона работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да иска:

  1. признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;
  2. възстановяване на предишната работа;
  3. обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението.

Когато уволнението се оспорва по съдебен ред, работникът или служителят има право на три иска, които могат да бъдат предявени с една искова молба, но е възможно да се предяви само първия, само първия и втория или само първия и третия. Съдът се произнася по исканията, така както са направени.

Когато съдът е признал уволнението за незаконно и го е отменил, и ако е бил предявен и иска за обезщетение при незаконно уволнение, съдът присъжда на работника или служителя обезщетение за времето на оставане без работа поради уволнението или за времето, през което е той е работил на по-ниско платена работа. Работодателят дължи обезщетението в размера, посочен във влязлото в сила съдебно решение.

С колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за срок повече от 6 месеца.

Обезщетението по този ред подлежи на данъчно облагане.

В закона е предвидено, че когато уволнението на работника или служителя е признато за незаконно или бъде поправено основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, вписването на тези обстоятелства в трудовата книжка се извършва от работодателя, прекратил трудовото правоотношение. При отмяна на уволнението с влязло в сила съдебно решение, в трудовата книжка се зачерква продълговатия щемпел и основанието за прекратяване в съответната графа. Вписва се номера и датата на решението на основание на което се прави корекцията, както и датата на влизането му сила. Направената корекция се заверява с подписа и печата на работодателя.

Времето, през което работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи,се признава за трудов стаж от датата на уволнението до възстановяването му на работа.

Справка:

чл. 225, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда

чл. 228, ал. 2 от Кодекса на труда

чл. 344, ал. 1 от Кодекса на труда

Вижте още:

ЗАПЛАЩА ЛИ СЕ ОТПУСК ПРИ СМЪРТ НА БЛИЗЪК ИЛИ РОДНИНА?

КАК ДА ПОИСКАМЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ВЕДОМОСТ ЗА ЗАПЛАТА?

КАКВО ДА ПРАВИМ, АКО ИЗГУБИМ ТРУДОВАТА СИ КНИЖКА?

КОГА ИМАМЕ ПРАВО НА ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОБУЧЕНИЕ?

ОФОРМЯНЕ НА ТРУДОВАТА КНИЖКА ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТА

ПО КОЛКО ЛЕВА СЕ ПОЛАГАТ ЗА КОМАНДИРОВКА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.