• Трудово право

Обезщетениe за причинени вреди на работника

д-р Тодор Капитанов

Обезщетението обхваща всички вреди, претърпени от работника или служителя, включително и неимуществените.

Pixabay

Работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, или вписване на неверни данни в издадените документи.

Съгласно закона работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя за вредите, които той е претърпял поради незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено.

Обезщетението обхваща всички вреди, претърпени от работника или служителя, включително и неимуществените.

Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на прекратяването на трудовото правоотношение до предаване на трудовата книжка на работника или служителя.

Обезщетение се дължи също за имуществените вреди, които работникът или служителят е претърпял, включително ползите, които е пропуснал – те представляват правата му, които са засегнати в резултат от неиздаване (несвоевременно издаване на необходими документи), вписване на неверни данни в издадените от работодателя (от негови служители) документи и се изразяват в стойността, с която е намалено неговото имущество. За определянето на обезщетението следва да се установят засегнатите в причинна връзка от неиздаването (несвоевременното издаване), вписването на неверни данни права и тяхната парична равностойност, с която е намалено имуществото на работника или служителя.

Съгласно съдебната практика, непредаването на трудовата книжка на работника от страна на работодателя препятства работника да постъпи на работа при друг работодател, съответно да реализира трудов доход, поради което законът презумира настъпилите от незаконното задържане вреди.

Когато обстоятелството, че в периода на задържането на трудовата книжка работникът не е реализирал социално осигурен доход се оспорва от работодателя, то в негова тежест е да установи, че работникът е реализирал доход и в какъв размер.

Обезщетението за незаконно задържане на трудовата книжка на работника след прекратяване на трудовото му правоотношение е в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на прекратяване на трудовия договор до предаване на трудовата книжка, т.е. размерът на обезщетението е нормативно определен.

Справка:

чл. 226 от Кодекса на труда

Решение № 519 от 09.01.2012 г. по гражд. д. № 1741/2010 г. на ВКС, IV г.о.

Вижте още:

ПОЗВОЛЕНО ЛИ Е ПЛАЩАНЕТО В НАТУРА НА СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ?

ТЕЧЕ ЛИ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПО ВРЕМЕ НА НЕПЛАТЕНА ОТПУСКА?

ПРАВАТА НИ, КОГАТО НЕ НИ ИЗПЛАТЯТ ЗАПЛАТАТА

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА С ПО-НИСКО ЗАПЛАЩАНЕ

КОЙ ПЕЧЕЛИ В БОРБАТА МЕЖДУ МЛАДИТЕ И РАБОТЕЩИТЕ НА СРЕДНА ВЪЗРАСТ?

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПОВИШИ ЗАПЛАТА НИ ПО ВРЕМЕ НА ОТПУСКА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.