• Трудово право

Образец на заповед за уволнение с предизвестие

д-р Тодор Капитанов

Вижте примерна заповед на работодател за увонение на работник/служутел с предизвестие.

Pixabay

Заповед по чл. 328, ал. 1 от КТ за прекратяване на трудовия договор

…………………….………………………………………………………………………………… (наименование на предприятието)

ЕИК …………….., Адрес ………………, тел. …………… E-mail ……………..

З А П О В Е Д

№ …………../………………. г.

На основание чл. 328, ал. 1, т. …… от КТ прекратявам трудов договор № ……./………………. г. с ………………………………………………………………… на длъжност……………….… ………………………………………. в дирекция ..………………………………, отдел ………………………………………….., считано от …………………………….. г.

Причини за прекратяване на трудовия договор:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

На работника (служителя) да се изплатят следните обезщетения:

1. по чл.220, ал.1 от КТ (за срока на недаденото или неспазено предизвестие)…………………………………лв.

2. по чл.224, ал.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск за …………г.,………. дни ……………………лв.

3. по чл.222, ал.3 от КТ (ако се дължи такова обезщетение) …………………………….. лв.

Други условия:…………………………………………………………………………..

(тук се описват възможните и допустими от закона удръжки според нормативни актове или съдебни решения, ако има такива)

Настоящата заповед да се доведе до лицето и до отделите “Личен състав” и “Счетоводство” за сведение и изпълнение.

РАБОТОДАТЕЛ: ……………………….

(подпис, печат)

________________________________________________________________________

Екземпляр от настоящата заповед е връчен на ………………………………..г.

СЛУЖИТЕЛ: ………………….                                                   Длъжностно лице:……..……….

(подпис)                                                                                                                              (подпис)

Вижте още:

КОЛКО ВРЕМЕ НИ СЕ ПОЛАГА ЗА ОБЕДНА ПОЧИВКА?

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

МОЖЕ ЛИ ДА НИ НАБЛЮДАВАТ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА?

ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЛИ, АКО НЕ РАБОТИМ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН?

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ?

ПРЕКЪСВА ЛИ СЕ ТРУДОВИЯТ СТАЖ ПРИ СМЯНА НА РАБОТА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.