• Трудово право

Ограничения след отстраняване от публична длъжност

д-р Тодор Капитанов

Няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации.

Pixabay

При отстраняване от публична длъжност, лицата, които са я заемали, имат ограничения при постъпването им на следваща месторабота. Тези ограничения не важат за упражняването на всяка една професия и са насочени по-скоро за позиции, които предполагат някакви взаимовръзки с предходната работа, или евентуално биха били предпоставка за  манипулиране употребата на обществени средства.

Лице, заемащо публична длъжност, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.

Тези ограничения се прилагат и за търговските дружества, свързани с посочените по-горе дружества. Това специфично ограничение е изключение от принципа на конституционно гарантираното право на труд. Все пак в случая то е въведено от законодателя по изключение предвид приоритета на публичния пред частния интерес. Целта е да се предотврати увреждането на публичния интерес, който би могло лицето да извърши чрез злоупотреба с власт, докато заема поста, за да си осигури добри приходи и/или позиции в бизнеса, непосредствено след освобождаване му от публична служба.

Лицата, за които ограничението не важи, са: президентът и вицепрезидентът; съдиите от Конституционния съд; народните представители; омбудсманът и заместник-омбудсманът; главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет; председателят, заместник-председателите и членовете на Сметната палата; съдиите, прокурорите и следователите.

Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.

Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност. Това е още една специфична забрана, ограничаваща правата на лицето, непосредствено след освобождаването му от служба, за да се защити с приоритет публичния интерес. Тук той би могъл да бъде накърнен поради конфликт с частния интерес на лицето посредством възползване от служебното му положение и манипулиране на конкурсите за обществени поръчки, така че поръчката да бъде възложена на фирма, в която лицето има частни интереси, респективно предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава на предприятие, в което лицето има частни интереси.

Още едно ограничение е предвидено в закона. Според това ограничение лице, което е заемало публична длъжност и е освободено от длъжността въз основа на влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси, няма право в продължение на една година от освобождаването да заема публична длъжност. Тази забрана не се отнася за длъжности, които се заемат въз основа на упражнено пряко избирателно право.

Вижте още:

НЕ МОГАТ ДА НИ УВОЛНЯТ ПО ВРЕМЕ НА БОЛНИЧЕН

ШЕСТ ЗАПЛАТИ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ. ЕТО УСЛОВИЯТА

КАКВО ДА НАПРАВЯ, АКО ШЕФЪТ МИ МЕ ОБИЖДА?

МОЖЕ ЛИ ДА НИ ЗАБРАНЯТ НЕПЛАТЕН ОТПУСК?

МОГАТ ЛИ ДА НИ ГЛОБЯВАТ, АКО ЗАКЪСНЕЕМ ЗА РАБОТА?

КОЛКО ЛЕВА СА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.