• Трудово право

Оформяне на трудовата книжка при прекратяване на работа

д-р Тодор Капитанов

Разберете какви са задълженията на работодателите и правата на работниците и служителите по отношение на процедурата.

Pixabay

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя срещу подпис.

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка основанието за прекратяване на изплатените на работника или служителя обезщетения при прекратяването на трудовото правоотношение, както и продължителността на трудовия стаж, придобит по трудово правоотношение в години, месеци и дни.

Предаване на трудовата книжка следва да се осъществи в деня на прекратяване на трудовото правоотношение, веднага след вписване на посочените данни в нея. То трябва да стане чрез връчване лично на лицето. Предаването означава фактическо поставяне на трудовата книжка във владението на работника или служителя.

Когато работникът или служителят не е в предприятието в деня на прекратяване на трудовото правоотношение и оформяне на трудовата книжка, предаването й може да стане по три начина:

1. Чрез писмена препоръчана покана с обратна разписка до работника или служителя да се яви при работодателя, за да получи трудовата си книжка. В този случай работодателят ще е изпълнил задължението си за предаване на трудовата книжка в деня на получаването на поканата от работника или служителя, удостоверен върху обратната разписка.

2. Чрез изпращане на трудовата книжка по пощата. Трябва да се има предвид, че за този вид предаване на трудовата книжка е необходимо предварителното писмено съгласие на работника или служителя. В този случай моментът на предаването ще бъде денят на изпращането й по пощата.

3. Чрез предаване на трудовата книжка на писмено упълномощено от работника или служителя лице. В този случай работодателят ще е изпълнил задължението си за предаване на трудовата книжка в деня на предаването й на упълномощеното лице, което трябва да стане срещу подпис.

При закриване на предприятието, без да е посочен правоприемник, всички съхранявани от него разплащателни ведомости, трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови правоотношения, трудови книжки и други документи, установяващи осигурителен стаж и доход на лицата, които са работили в предприятието, се предават на териториалните поделения на НОИ и се пазят в специални архивохранилища. Удостоверенията за трудов стаж се издават от териториалните поделения на Националния осигурителен институт безплатно в срок до 30 дни въз основа на съхраняваните от тях разплащателни ведомости и други документи на прекратени осигурители без правоприемник.

Справка:

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

Вижте още:

ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ СЕ ПОЛЗВА ОТПУСК ЗА БАЩИНСТВО?

ИМАТ ЛИ ПРАВО ДА НИ ЗАДЪЛЖАТ ДА ПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИЯ СИ ТЕЛЕФОН КАТО СЛУЖЕБЕН?

НЕ МИ ПЛАЩАТ ЗАПЛАТАТА. КАКВИ СА ПРАВАТА МИ?

ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ РАБОТА ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИЦИ

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПЕНСИОНИРАМЕ ПО-РАНО?

ТРУДОВ ДОГОВОР СЛЕД ИЗБОРИ

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.