• Трудово право

Платен отпуск за две и повече живи деца

д-р Тодор Капитанов

Разберете има ли право работничка или служителка на допълнителни дни платен отпуск за отглеждане на деца до 18-годишната им възраст.

Pixabay

Съгласно Кодекса на труда в Република  България, ако е уговорено в колективен трудов договор, работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст има право на два работни дни, а работничка или служителка с три или повече живи деца до 18-годишна възраст – на 4 работни дни платен отпуск за всяка календарна година. Този отпуск се ползва, когато работничката или служителката пожелае, и не може да се компенсира с парично обезщетение освен при прекратяване на трудовото правоотношение.

Този отпуск в вид допълнителен отпуск, условията и редът за ползването на който са предмет на колективно договаряне.

Кодексът на труда установява общата рамка за него, като няма пречка да се договарят и по-голям брой дни (напр. майки на две деца до 18-годишна възраст да ползват три/четири и повече дни вместо два работни дни допълнителен отпуск).

Предпоставка за ползване на този отпуск по е децата да са непълнолетни, а последната година, за която възниква право на такъв отпуск, е годината на навършване на пълнолетие на едно или повече от децата.

Ако работничката или служителката не се ползва от полагащия ѝ се отпуск или използва само част от него, следва да ѝ бъде изплатено парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване.

Работничката или служителката може да даде съгласието си като майка (осиновителка) на детето, баща му (осиновителят му) или един от родителите им да се ползва с посочения горе отпуск, стига да работи по трудово правоотношение.

Ползването на отпуска за две и повече живи деца може да се отложи за следващата календарна година както следва:

1. работодателя – поради важни производствени причини

2. работника или служителя – когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя.

Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в определените срокове, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.

Справка:

чл. 176 от Кодекса на труда

чл. 168 от Кодекса на труда

Вижте още:

ПО КОЛКО ЛЕВА СЕ ПОЛАГАТ ЗА КОМАНДИРОВКА?

ЗАПЛАЩАНЕ НА ОТПУСКИ ПОРАДИ ЛИЧНИ И СЕМЕЙНИ ПРИЧИНИ

ИМАМ ЛИ ПРАВО НА ШЕСТ ЗАПЛАТИ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ, АКО СЪМ УВОЛНЕН?

ИМАМЕ ЛИ ПРАВО НА ПОВЕЧЕ ОТПУСК, АКО СМЕ С ТЕЛК?

КОИ ЗАПОРНИ СЪОБЩЕНИЯ СЕ ВПИСВАТ В ТРУДОВАТА КНИЖКА?

ОБЕЗЩЕТЕНИE ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ НА РАБОТНИКА

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.