• Трудово право

Плаща ли се неизползваната отпуска?

д-р Тодор Капитанов

Имате право да получите компенсация за неизползвания платен годишен отпуск.

Pixabay

При прекратяване на трудов договор служителят има право да получи компенсация за неизползвания платен годишен отпуск към датата на прекратяване.

Броят дни, които трябва да се изплатят при прекратяване на трудовия договор, се изчислява въз основа на броя на отработените месеци през работната година.

Изчисляването на периода за право на получаване на отпуск започва от датата, на която служителят е започнал работа, а не от началото на календарната година. Обезщетението се определя съразмерно на полагаемата, но неизползвана част от отпуска. За определяне стойността на компенсацията се използва брутното трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца на прекратяване на трудовото правоотношение.

Другите полагаеми видове отпуск, например за учащи се, не подлежат на парично обезщетяване.

Компенсацията за неизползван платен годишен отпуск се облага по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като не се дължат социални и здравни осигурителни вноски върху нея.

„Наследяване“ на обезщетението:
Съгласно чл. 43 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските при смърт на работника и служителя преди ползването на платен годишен отпуск на наследниците му се изплаща обезщетение за неизползваната отпуска, пропорционално на полагащия му се платен годишен отпуск до деня на смъртта.

Вижте още:

РАЗЛИЧНО ЛИ Е ЗАПЛАЩАНЕТО ПРИ РАБОТА ОТ ВКЪЩИ

ОТПУСК ПРИ СМЪРТ НА БЛИЗЪК РОДНИНА

КОГА ИМАМЕ ПРАВО НА ОТПУСКА ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН?

ЗАДЪЛЖЕН ЛИ СЪМ ДА ЗАПЛАЩАМ РАБОТНО ОБЛЕКЛО?

ДЪЛЖИ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯТ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПО ВРЕМЕ НА ОТПУСКА?

КОЛКО ВРЕМЕ МОЖЕ ДА ОТЛАГАМЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ОТПУСКА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.