• Трудово право

Позволено ли е плащането в натура на социалните придобивки?

д-р Тодор Капитанов

Социалните придобивки на работниците и служителите обхващат въпроси и аспекти от ежедневието на работещите.

Pixabay

Кодексът на труда в България регламентира правна възможност работодателите да прилагат и развиват социална политика в предприятията и организациите, чрез която да осигуряват и частично да задоволяват социално-битовите и културните потребности на работниците и служителите (СБКО). Тъй като тази политика се финансира със средства на работодателя или се използват и други източници за нейното осъществяване, тя силно зависи от финансовото и икономическото състояние на предприятието или организацията. Поради тази причина и законът не определя нито минимален, нито максимален размер на тези средства.

Средствата за СБКО могат да бъдат под формата на парични суми, услуги, мероприятия или да имат натурално изражение.

Работодателят може самостоятелно или съвместно с други органи и организации да осигурява на работниците и служителите:

1. организирано хранене съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд;

2. търговско и битово обслужване, като изгражда и поддържа търговски обекти и бази за услуги;

3. транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно;

4. бази за дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт и туризъм;

5. бази за културни занимания, клубове, библиотеки и други;

6. подпомагане на младите и на новопостъпилите работници и служители;

7. задоволяване на други социално-битови и културни потребности.

Няма пречка, ако формата на социално подпомагане предполага отпускането на определена парична сума, тя да бъде изплатена заедно с трудовото възнаграждение на работника или служителя.

Средствата за СБКО обаче не могат да се приравняват по своята същност на трудово възнаграждение или допълнително трудово възнаграждение със задължителен характер за предоставянето му. Средствата за СБКО нямат характер и на допълнително материално стимулиране (ДМС).

Осигуряването на СБКО не е изрично задължение на работодателите, а само възможност, чиято цел е те допълнително да могат да подпомагат, стимулират и мотивират работниците и служителите си. Въпросът за предоставяне на средства за СБКО е предоставен на преценката на всеки работодател или на евентуалното поемане на подобни задължения в колективен трудов договор.

Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол.

Вижте още:

КОЛКО ВРЕМЕ Е ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА БЕЗРАБОТИЦА?

КОГА СЕ НАЛАГА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ?

КОГА МОГА ДА ПРЕХВЪРЛЯ ОТПУСКАТА СИ?

ТРЯБВА ЛИ ДА НИ СЪКРАТЯТ, АКО ВЕЧЕ ИМАМЕ ПЕНСИЯ?

ПРИЗНАВАТ ЛИ СЕ БОЛНИЧНИТЕ ДНИ ЗА ТРУДОВ СТАЖ?

КАКВО СЕ ПРАВИ ПРИ НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.