• Трудово право

Правата ни, когато не ни изплатят заплатата

д-р Тодор Капитанов

Разберете какви са правата ни, ако работодателят не изплаща в срок работната заплата.

Pixabay

В закона е предвидено задължението на работодателя в установените срокове да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа. Също така е установена периодичността на изплащане на трудовото възнаграждение. То следва да се изплаща авансово и окончателно всеки месец на два пъти. Законът позволява и договаряне между страните и на друга периодичност.

Когато работодателят не е изпълнил задължението си да изплати цялото трудово възнаграждение в уговорения срок, той изпада в забава. В този случай работникът или служителят може да подаде искова молба пред съответния съд по реда на Гражданския процесуален кодекс. Производството по трудови дела е безплатно за работниците и служителите, т.е. те не плащат такси и разноски. Срокът за предявяване на исковата молба е три години от деня, в който самото възнаграждение е трябвало да се изплати според уговореното в трудовия договор.

Кодексът на труда предоставя възможност на работника или служителя, на който не е изплатено трудовото възнаграждение, да потърси съдействие на контролните органи (Инспекция по труда), вместо да иска съответното изпълнение на задължението на работодателя по съдебен ред.

Законът дава правото на инспекцията по труда да дава задължителни предписания на работодателите за отстраняване на нарушение, свързано с начисляване във ведомостите за заплати на сума, по-малка от сумата, която работодателят е изплатил на работника или служителя за извършената от него работа.

При неизпълнение на предписанието от Инспекцията по труда е регламентирана и допълнителна облекчена процедура, която да гарантира на работника или служителя изплащането на възнаграждението му. По искане на работника или служителя Инспекцията по труда може да предостави копие от влязло в сила предписание за изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения.

Допълнителна възможност за закрила на работниците и служителите, на които работодателят не изплаща трудовите възнаграждения, е правомощието на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да инициира откриването на производство по несъстоятелност при изискуеми и неизпълнени за повече от два месеца задължения за трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите.

В случай че съдът постанови съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност, за работника или служителя възниква правото на гарантирано вземане, което може да бъде търсено по реда и в сроковете, предвидени в закона.

Справка:

чл. 128, т. 2 от Кодекса на труда

чл. 270, ал. 2 от Кодекса на труда

чл. 404, ал. 1, т. 8 от Кодекса на труда

Вижте още:

ГАРАНТИРА ЛИ ЗАКОНЪТ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ЗАПЛАТАТА НИ?

В ПАРИ ИЛИ В НАТУРА СЕ ИЗПЛАЩАТ СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ?

В КОИ СЛУЧАИ МОЖЕ ДА НЕ НИ ПЛАТЯТ ЦЯЛАТА ЗАПЛАТА

КАКВО СЕ ВКЛЮЧВА В БРУТНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ?

КАКВО СЕ ЗАЧИТА ЗА ТРУДОВ СТАЖ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ?

КАК ДА ДОКАЖЕМ ТРУДОВИЯ СИ СТАЖ ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.