• Трудово право

Преки протестни действия – стачка и локаут

д-р Тодор Капитанов

Стачката е основно средство за социален натиск при разрешаване на колективни трудови конфликти.

Pixabay

Стачката е признато конституционно право на трудещия се (чл. 50 от Конституцията). Тя е основно средство за социален натиск при разрешаване на колективни трудови конфликти. Стачката представлява колективно спиране на работа от работниците в знак на протест и като средство за икономически натиск върху работодателя да приеме исканията на стачкуващите работници. 

  • стачката е трудово право, средство за защита на социално-икономически интереси (не на политически);
  • не може да се прекратяват трудови отношения на стачкуващи работници;
  • стачкуващите нямат право на трудово възнаграждение за времето за стачката;
  • съществуват ограничителни условия за правото на стачка на някои категории трудещи се – производство и снабдяване с електроенергия, съобщения, здравеопазване, Министерство на отбраната и др.;
  • забранени са всякакви средства на работодателска принуда и заплаха към стачкуващите работници, както и работнически натиск и заплаха с цел участие в стачка.

Основни  процедури за подготовка и провеждане на стачка:

  • право за организиране на стачка – такова право имат и работниците и синдикалните им организации;
  • социална подкрепа – у нас законът изисква минимум ½ от списъчния състав на работещите в едно предприятие да подкрепят стачката чрез гласуване, подписка и др. В същото време не се налага задължително участие в стачката, а само съгласие за нея, т.е. един индивид може да подкрепя стачката, но с този акт не се задължава да участва в нея;
  • ясни стачни искания;
  • уведомяване на работодателя за началото на стачните действия – у нас този срок е 7 дни, целта е работодателят да съумее да реагира адекватно;
  • приемане на споразумение за минимално социално обслужване или опазване на околната среда от производствени аварии.

Успехът на една стачка зависи от икономическата целесъобразност на поставените искания, социалната значимост на интересите, социалната подкрепа, нагласата на общественото мнение и др. Независимо от продължителността на стачката, проблемите се решават с преговори, като целта е резултатите да са печеливши и за двете страни. Защото след началото на стачката идва нейният финал, който трябва да позволява на страните да продължат съвместната си работа и в бъдеще.

Локаут – същност и забрана

Локаут е преустановяване дейността на предприятието и недопускане на работника и служителя до него. Той е ответно средство на работодателя на стачката на работника и служителя. То води до тежки последици за работника и служителя вместо уволнение или неудовлетворение на исканията на работника и служителя при стачка те биват лишавани от работа. Поставени са в по-тежко положение, отколкото преди стачката – чл. 20 ot Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС) – забранява локаута.        

Законът налага на работодателя специфични задължения, които гарантират реалното осъществяване правото на стачка: забрана на локаута и забрана за приемане на нови работници и служители.

Локаутът обхваща две групи възможни действия на работодателя:

1. Преустановяване дейността на предприятието или на част от него – въпреки че работникът и служителят са преустановили трудовите си задължения, трудовите правоотношения (ТПО) продължават да съществуват. Работодателят може да реши точно по това време да прекрати дейността на предприятието – разпоредбата на Чл. 20 пресича тази възможност.

2. Забрана за уволнение на работника и служителя на всички основания чл. 328-330 от Кодекса на труда (КТ). ТПО могат да се прекратяват на общи основания – чл. 325 КТ; по инициатива на работника и служителя със или без предизвестие (чл. 326 и 327). Цели се забраната на определени едностранни действия на работодателя.

Специфични цели на локаута:

Предотвратяване или преустановяване на стачката – чл. 20 т. 1 ЗУКТС

Осуетяване удовлетворяването на исканията – чл. 20 т. 2 ЗУКТС.

Целите са алтернативни. Някои основания по 328 КТ изключват наличието на целите по ЗКТСУ.

Граници на забраната – начален момент е уведомяване на работодателя за решението за стачка по чл. 11 ал. 3 ЗУКТС. Забраната важи за всички видове стачка; всяка стачка създава неблагоприятни последици за работодателя и той може да иска да се противопостави. Забраната не действа върху символичната стачка, освен това стачката трябва да е законна.

Локаутът е забрана за приемане на нови работници и служители – чл. 21 ЗУКТС.

По време на законна стачка работодателят няма право да приема на работа нови работници на мястото на стачкуващите за постигане целите по предходния член, освен когато това се налага за осъществяване на дейностите по чл. 14, ал. 1, докато трае стачката. Забраната е върху всички основания за възникване на трудово правоотношение. Има се предвид замяната на стачкуващите. Работодателят може да премества по чл. 120 ал. 1 КТ тъй като най-често производствената необходимост се поражда от стачката. Преместването става на свободни незаети до стачката места или освободени по време на стачката. Целите на приемането на нови работници и служители са същите като чл. 20 т.1 и 2 ЗУКТС.

Справка:

Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС)

Вижте още:

ИМАМ ЛИ ПРАВО НА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТАТА ЗА РАБОТА ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИЦИ?

КОИ СА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР?

МОЖЕ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА ПРЕКЪСНЕ ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК НА РАБОТНИК ИЛИ СЛУЖИТЕЛ?

ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИE ЗА БЕЗРАБОТИЦА, АКО СЪКРАЩЕНИЕТО Е ПО ВРЕМЕ НА СРОКА НА ИЗПИТВАНЕ

УДРЪЖКИ ОТ ЗАПЛАТА МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ САМО В ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ЗАКОНА СЛУЧАИ

МОГА ЛИ ДА СЕ САМОНАЗНАЧA НА ТРУДОВ ДОГОВОР В ЕООД?

EДНОДНЕВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.