• Трудово право

Процедура по сключване на трудов договор

д-р Тодор Капитанов

Разберете каква е процедурата по сключване на трудов договор.

Pixabay

Сключването на трудов договор преминава през общо три стъпки:

– Уведомяване на НАП за сключения трудов договор;

– Постъпване на служителя на работа

– Сключване на Трудов договор

Работодателят има грижата да подготви документацията по сключване на договора.

Със сключването на трудов договор се поставя начало на процедурата по назначаване на служител. Договорът се сключва в писмена форма. Един екземпляр получава работодателят и един остава за служителя.

Преди подписване на договора служителят трябва да се запознае с длъжностната характеристика за длъжността, която ще заеме. Той писмено потвърждава , че е получил характеристиката.

В договора се уговаря датата, на която служителят ще постъпи на работа. По-добре е, макар и не винаги практически най-удобно, служителят да започне работа поне един ден след подписване на договора. Това е така, за да има време да бъде изпратено уведомление до НАП, което е и следващата стъпка в процеса.

1. Уведомление по чл. 62 от КТ до Националната агенция по приходите (НАП).

Кодексът на труда налага задължение на работодателите да уведомяват Националната агенция по приходите за всеки сключен от тях трудов договор. Уведомлението се изпраща след назначаване на служител, т.е. след подписване на договора и преди служителят да фактически да постъпи на работа.

Има три начина за изпращане на уведомлението:

– На място в съответната териториална дирекция на НАП;

– По поща с препоръчано писмо с обратна разписка;

– По електронен път с електронен подпис

2. Постъпване на служителя на работа.

Служителят трябва да постъпи на работа на уговорения ден в уговореното време. Ако не направи това, се счита, че трудовият договор изобщо не е бил сключен. Моментът на постъпване се установява с протокол между страните.

При постъпването си на работа служителят трябва да предостави на работодателя своята трудова книжка. Тя остава при него до прекратяване на договора. Ако това е първа работа на служителя, работодателят има задължението да му издаде трудова книжка.

Вижте още:

ПРАВАТА НИ, КОГАТО НЕ НИ ИЗПЛАТЯТ ЗАПЛАТАТА

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА С ПО-НИСКО ЗАПЛАЩАНЕ

КОЙ ПЕЧЕЛИ В БОРБАТА МЕЖДУ МЛАДИТЕ И РАБОТЕЩИТЕ НА СРЕДНА ВЪЗРАСТ?

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПОВИШИ ЗАПЛАТА НИ ПО ВРЕМЕ НА ОТПУСКА?

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ „ТРУДОВ СТАЖ“ И „ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ“?

ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.