• Трудово право

Работодателят и държавата съдействат за синдикалната дейност

д-р Тодор Капитанов

Държавните органи, органите на местно самоуправление и работодателите създават условия и съдействат на синдикалните организации за осъществяване на тяхната дейност.

Pixabay

В Глава трета от Кодекса на труда „Синдикални организации и организации на работодателите“, в Раздел II са регулирани условията за Съдействие за осъществяване дейността на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите.

В чл. 46, ал. 1 от КТ е указано, че държавните органи, органите на местно самоуправление и работодателите създават условия и съдействат на синдикалните организации за осъществяване на тяхната дейност. Те им предоставят безвъзмездно за ползване движими и недвижими имоти, сгради, помещения и други материални условия, необходими за изпълнение на техните функции. А спрямо чл. 46, ал. 2 от КТ, работодателят е длъжен да съдейства на представителите на работниците и служителите за изпълнение на функциите им и да създава условия за осъществяване на дейността им.

В Глава осма от Кодекса на труда „Отпуски“, в Раздел I са регулирани условията за ползване на Отпуск на синдикални дейци.

Използването на отпуск “за осъществяване на синдикална дейност” е регламентирано в чл. 159 от КТ. В него се казва, че съответният синдикален деец сам определя времето на ползването му, както и неговата продължителност, като единственото му задължение е да уведоми своевременно работодателя си. Уведомяването следва да бъде в писмена форма и да изразява изричната воля на работника или служителя да ползва отпуск на основание чл. 159 от КТ. Продължителността се отчита в часове (универсални).

Тъй като законовата разпоредба на чл. 159, ал. 3 от КТ не е императивна и не поставя допълнителни изисквания и задължения за служителя, няма пречка този целеви отпуск да бъде договарян в Колективен трудов договор (КТД).

По отношение на отпуските, в чл. 161, ал. 3 от КТ е посочено, че ако друго не е уговорено в колективен трудов договор, щатните изборни синдикални дейци се считат в неплатен отпуск за времето, докато заемат съответната синдикална длъжност.

По отношение на събирането на членския внос по ведомост чл. 272 от КТ не задължава работодателя в тази посока. Но това все пак е една правна възможност при наличие на съгласието на работниците и служителите. В практиката удържането на членския внос се договаря в колективен трудов договор, а в предприятията, където е налице добра воля – би могло да се реализира и без договореност в КТД. В случаите, когато има такива клаузи в КТД, работодателят може да разпорежда на съответните длъжностни лица да се правят удръжки, но е необходимо и съгласието на работниците и служителите.

Чл. 406 от КТ е уредено, че синдикалните организации имат право да сигнализират контролните органи за нарушения на трудовото законодателство, както и да искат административно наказание за виновните лица.

В изпълнение на сигналната си функция по чл. 407 от КТ, представителите на синдикалните организации имат право да посещават по всяко време предприятията и другите места, където се извършва работата, както и помещения, ползвани от работниците и служителите. По закон имат право и да изискват от работодателя обяснения и представяне на необходимите им сведения и документи, както и да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси по спазване на трудовото законодателство.

Вижте още:

КОЛКО ЧАСА Е МИНИМАЛНАТА ПОЧИВКА МЕЖДУ РАБОТНИТЕ ДНИ?

МОГАТ ЛИ ДА МЕ УВОЛНЯТ ЧРЕЗ E-MAIL?

КОГА НИ СЕ ПОЛАГАТ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА?

НА КАКВО РАЗСТОЯНИЕ ОТ РАБОТА СЕ ВОДЯ В КОМАНДИРОВКА?

РАБОТИТЕ В ГОРЕЩИНИТЕ? ЕТО ДО КОЛКО ГРАДУСА Е ПОЗВОЛЕНО.

КАКВО Е НАКАЗАНИЕТО, АКО СИ ТРЪГНА ПО-РАНО ОТ РАБОТА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.