• Трудово право

Социално-битовото и културно обслужване в бюджтните организации

д-р Тодор Капитанов

Какви са начините и ограниченията за изразходване на средствата за СБКО в бюджетните  структури.

Pixabay

Правната уредба на социално-битовото и културно обслужване (СБКО) в предприятието е законова и подзаконова. Законовата се съдържа в Кодекса на труда, а подзаконовата уредба се съдържа в редица наредби – Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, и други.

Какви са начините и ограниченията за изразходване на средствата за СБКО в бюджетните  структури, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Обръщам специално внимание, че правната уредба в Кодекса на труда на СБКО е обща правна уредба. В редица постановления(например Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България и Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България) се уреждат различни въпроси, свързани с разходването на средствата на бюджетните организации, включително и начинът на разходване и отчитане на средствата за СБКО. Тези две постановления уреждат спецификите, особеностите при разходването на средствата на бюджетните организации за изпълнение на държавния бюджет на Република България, но се придържат към някои важни принципи, които Кодексът на труда е установил при определяне на начините, по които ще се разпределят и използват средствата за СБКО.

В посочените постановления изрично е записано, че начинът на използване на средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.

По този начин двата подзаконови нормативни акта са възприели принципа, уреден в от Кодекса на труда – начинът на използването на средствата за социално-битовото и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите. Тук трябва да се подчертае, че предвидените средства за СБКО се използват само по решение на общото събрание. Това негово правомощие не може да се изземва или прехвърля на други органи, или други институции. В тази връзка дори и работодателят не може да нарежда изплащане на средства за социално-битово и културно обслужване без решение на общото събрание на работниците и служителите.

Работодателят може да инициира свикването на общо събрание, но не и сам да решава как да се използват средствата за СБКО.

Нормата в закона е императивна, т.е. не се допуска отклонение от нея. Императивен характер има и разпоредбата, съгласно която средствата за социално-битовото и културното обслужване не могат да се изземват и използват за други цели.

В постановленията изрично е записано, че средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати и се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати.

Справка:

чл.292-294, чл. 296, чл. 297, чл. 299 и чл. 300 от Кодекса на труда

Вижте още:

ЗАЧИТА ЛИ СЕ УЧЕНЕТО В УНИВЕРСИТЕТ ЗА „КЛАС“ ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

КЪДЕ ДА КАНДИДАТСТВАМ ЗА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ В ЧУЖБИНА?

НЕПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 8-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА РАБОТНИК ИЛИ СЛУЖИТЕЛ ПРИ БЕДСТВИЕ

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА РАБОТНИК ИЛИ СЛУЖИТЕЛ ПРИ КОМАНДИРОВКА

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА РАБОТНИК ИЛИ СЛУЖИТЕЛ ПРИ ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.