• Трудово право

Сумирано изчисляване на работното време

д-р Тодор Капитанов

Сумирано изчисляване на работното време се въвежда със заповед на работодателя.

Pixabay

Методът за сумирано изчисляване на работното време (СИРВ) дава възможност на работодателя по-гъвкаво да определя заетостта на служителите, които работят в сменен режим или по график. Работодателите могат да решават дали разпределението на работното време ще се организира в една или повече смени. Разпределението може да става на смени с различна продължителност 4, 6, 8 или 12 часа (максимално до 12 часа).

Това е форма на отчитане, при която установената нормална продължителност на работното време се спазва средно за определен по-продължителен от деня и седмицата период от време. В този случай продължителността на работното време през отделните дни може да надвишава нормалната, но работата в повече се компенсира с почивка в границите на отчетния период. По този начин балансът на работното и свободното време се запазват средно за периода на отчитане. Сумираното изчисляване на работното време дава възможност на работодателя по-гъвкаво да определя заетостта на всеки работник или служител, който извършва работа в сменен режим или работа по график. Не се допуска сумирано изчисление на работното време за работници и служители с ненормиран работен ден. Разпределението на работното време и редът за редуването на смените трябва задължително да са определени в правилника за вътрешния трудов ред.

КАК СЕ ВЪВЕЖДА СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ?

Сумирано изчисляване на работното време се въвежда със заповед на работодателя. В нея трябва да бъдат посочени начало на периода на сумиране, продължителност на периода, списък на длъжностите, за които се въвежда сумирането на времето, длъжностни лица, ангажирани с изготвянето и обработването на графиците. Едновременно с въвеждането на сумирано изчисляване на работното време работодателят утвърждава поименни графици за работа през определения период за сумиране на времето.

Утвърдените графици могат да бъдат променяни в периода на сумиране с оглед на конкретните обективни обстоятелства и при спазването на изискванията за работа при условията на сумирано изчисляване на работното време, определени в Кодекса на труда или друг нормативен акт. Тъй като въвеждането на сумирано изчисляване на работното време е право на работодателя, не съществува изискване да се сключват допълнителни споразумения с работниците и служителите за промяна на трудовото им правоотношение.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕРИОД ЗА СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

Работодателят може да въведе СИРВ за определен период – седмица, месец или друг, който не може да бъде по-дълъг от 4 месеца. Това обаче не означава, че при сумирано изчисляване на работното време може да се работи само веднъж за първоначално определения период. Преди изтичането на периода работодателят може да издаде нова заповед, с която да определи нов период и така на практика постоянно да се работи в условия на сумирано изчисляване на работното време. Обикновено в практиката се използват 4-месечни периоди, за да се раздели годината на три части, като в началото, в средата и края се изготвят заповеди за сумирано изчисляване на работното време. По този начин работодателите се възползват от предимствата на сумирано изчисляване на работното време за максималния разрешен срок и могат по-гъвкаво да уплътняват работното време на служителите.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

Максималната продължителност на работната смяна при условията на СИРВ може да бъде до 12 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време до 1 час над намаленото им работно време. Продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа.

СПАЗВАНЕ НА ПОЧИВКИТЕ

При сумирано изчисляване на работното време работодателите трябва да спазват задължителните минимални размери на междудневните и седмичните почивки. Работниците и служителите имат право на междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа. При нормални условия в петдневна работна седмица работниците имат право на седмична почивка в размер на два последователни дни, един от които поначало е в неделя. В тези случаи на лицата се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка. При условията на сумирано изчисляване на работното време продължителността на седмичната почивка може да бъде не по-малко от 36 часа.

ОТЧИТАНЕ НА ОТРАБОТЕНОТО ВРЕМЕ

При отчитането (сумирането) на работното време следва да се прилага разпоредбата за превръщането на нощните часове в дневни. Това става с коефициент, който е равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане за съответното работно място или длъжност. Нормалната продължителност за дневното работно време при подневно отчитане е 8 часа, а работното време през нощта, при същите условия е 7 часа.

Отчитането на времето при работа в условията на сумирано изчисляване на работното време става винаги в края на определения за сумиране период. Когато нормата отработено време, след превръщане на нощните часове в дневни, е превишена, ще бъде налице извънреден труд, който следва да се отчита в специална книга, както и всяко полугодие пред Изпълнителна агенция Главна инспекцията по труда (ИА ГИТ). Поради възможността отработеното в повече време да се компенсира до края на определения период, е възможно през един от месеците отработената норма да е по-голяма, а в друг да бъде по-малка. По тази причина отработеното в повече време, сумарно за целия период се отчита и съответно заплаща, като извънреден труд в края на периода. Възнаграждението за извънреден труд не може да се счита за постоянно възнаграждение, тъй като не може да бъде предвидено дали в отчетния период ще има наличие на такова.

Когато нормата на работното време сумарно за периода не е превишена, се счита, че не е налице извънреден труд, поради което такъв няма да бъде отчитан. Ако работник или служител е отработил по-малко от законоустановената норма за определения за сумиране период, се счита, че работодателят не е успял да уплътни работното му време. В тези случаи се счита, че е налице престой не по вина на работника. На практика неуплътняването на работното време остава за сметка на работодателя. Ако графиците са изготвени добре, няма да се получава нито извънредно, нито по-малко отработено време.

По същия начин се отчита работното време и при прекратяване на трудовото правоотношение преди изтичането на определения за сумиране на времето период. В този случай се взема предвид законоустановеното работно време и отработеното време от началото на периода на сумиране до прекратяването на правоотношението.

Справка:

Чл. 142 от Кодекса на труда

Вижте още:

ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД ПО ВРЕМЕ НА КОМАНДИРОВКА

НЕ МЕ ДОПУСКАТ ДО РАБОТА. КАКВО ДА НАПРАВЯ?

ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ОТПУСК БЕЗ СЪГЛАСИЕ НА РАБОТНИКА

ВКЛЮЧВА ЛИ СЕ ОБЕДНАТА ПОЧИВКА В РАБОТНОТО ВРЕМЕ?

ЗАЩИТА ОТ УВОЛНЕНИЕ НА БРЕМЕННИТЕ ПРИ ПРЕКРАТВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

ЧЕТВОРНА НАДНИЦА, АКО РАБОТИМ ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИЦИ

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.