• Осигурително право

  • Трудово право

Тече ли осигурителен стаж по време на неплатена отпуска?

д-р Тодор Капитанов

Разберете дали трупаме осигурителния стаж по време на неплатен отпуск и евентуално за какъв период от време.

Pixabay

За осигурителен стаж от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

На това основание и в този размер се зачита осигурителният стаж, независимо от това в кой период на годината е ползван неплатеният отпуск. Разпоредбата засяга всички лица, осигурени на основание разпоредбите в закона. Това са следните осигурени лица:

1. работниците и служителите,

2. държавните служители по Закона за държавния служител;

3. съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет;

4. военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, по Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и по Закона за специалните разузнавателни средства, офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана, както и лицата по чл. 69, ал. 6 от КСО;

5. членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията;

6. управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон;

7. лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, с изключение на лицата, изброени в закона, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;

8. кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по Закона за съдебната власт.

При зачитането на осигурителен стаж по време на неплатения отпуск, времето се отчита в дни, независимо от уговорените часове работно време. Това означава, че работник или служител с уговорено работно време 8 часа и такъв с уговорено работно време например 4 часа са поставени при едни и същи условия при преценката на броя на дните по време на неплатения отпуск.

Справка:

чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда

§ 16 от Закон за изменение и допълнение на закона за здравето

Вижте още:

РИСКОВО ЛИ Е ТРУДОВ ДОГОВОР В ПОЛЗА НА РАБОТОДАТЕЛЯ?

СТРУВА ЛИ СИ РАБОТА НА СРОЧЕН ДОГОВОР?

КАК СЕ НАПУСКА РАБОТА БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ?

ПРАВОТО НИ НА ОТПУСКА ПОРАДИ COVID-19

ОТПУСК ПРИ КРЪВОДАРЯВАНЕ

РАЗЛИЧНО ЛИ Е ЗАПЛАЩАНЕТО ПРИ РАБОТА ОТ ВКЪЩИ

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.