• Трудово право

Трудов договор след избори

д-р Тодор Капитанов

Срокът, за който се избира лицето, е не по-дълъг от 5 години.

pixabay.com

Изборът, като основание за възникване на индивидуално трудово правоотношение е предназначен да прецени професионалните качества и личното доверие към лицето, което ще заеме съответната длъжност. От друга страна, се разширява демократичното начало, както в обществените длъжности, така и за индивидуалното трудово правоотношение въобще.

Изборът се прилага преди всичко в държавните органи – представителни или изпълнителни (напр. избор на кмет). Въз основа на избор може да се заема длъжност и в държавни учреждения – ректор, декан и т.н. Изборът може да е основание за заемане на длъжност в юридическо лице с нестопанска цел, политическа партия или обществена организация. Изборът може да бъде предвиден и в Устав на търговско дружество (напр. избор на председател на Управителния съвет).

Изборът невинаги създава трудово правоотношение. Поначало е свързан със заемане на представителна длъжност (Председател на Студентски съвет). Изборът създава индивидуално трудово правоотношение, когато длъжността е щатна – предвидена в щатното разписание на съответното предприятие и платена – заплаща се трудово възнаграждение. Като основание за възникване на индивидуално трудово правоотношение, изборът установява определени професионални изисквания за лицето-кандидат (тези изисквания зависят от длъжността). Кандидатът трябва да отговаря и на определени лични изисквания, напр. възраст (също зависят от длъжността). На трето място, избираното лице трябва да даде в писмен вид предварителното си съгласие да бъде избрано. Писменото съгласие на кандидата е негово едностранно волеизявление за участие в избора и заемане на длъжността, ако бъде избрано. Избор се произвежда и тогава, когато за длъжността кандидатства само едно лице.

Длъжностите, които се заемат въз основа на избор, се установяват в закон, в акт на Министерския съвет или в устав. Избор се произвежда за заемане на длъжност, която е свободна или предстои да бъде освободена, както и при продължително отсъствие на лицето, което я заема. Срокът, за който се избира лицето, е не по-дълъг от 5 години. Както е видно от разпоредбите, за да бъде проведен избор, длъжността при работодателя трябва да бъде свободна или да предстои да бъде освободена.

Изборът се произвежда от избирателно тяло, установено в закон, в акт на Министерския съвет или в устав. Избор се произвежда, когато присъстват повече от половината от лицата, които имат право да гласуват, а гласуването е явно освен ако органът, който избира, реши да бъде тайно. За заемането на всяка длъжност се гласува отделно, а за избран се смята кандидатът, получил най-много гласове, но не по-малко от половината гласове от участвалите в гласуването.

В закона е установено, че трудовото правоотношение възниква от обявяване на кандидата за избран. Избраното лице е длъжно да постъпи на работа в 2-седмичен срок от получаването на съобщението за резултата от избора.

Когато изборът е приключил, без да бъде избран някой от кандидатите, трудовото правоотношение с лицето, заемащо длъжността, за която се произвежда изборът, продължава до успешното приключване на следващия избор. Трудовото правоотношение с избраното лице, което не постъпи на работа, се смята за невъзникнало.

Справка:

Чл. 1, ал.2,  чл 84, чл. 85, чл. 86, чл. 87 от Кодекса на труда

Виж още:

ТРЯБВА ЛИ ДА НИ СЪКРАТЯТ, АКО ВЕЧЕ ИМАМЕ ПЕНСИЯ?

ПРИЗНАВАТ ЛИ СЕ БОЛНИЧНИТЕ ДНИ ЗА ТРУДОВ СТАЖ?

КАКВО СЕ ПРАВИ ПРИ НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ?

РИСКОВО ЛИ Е ТРУДОВ ДОГОВОР В ПОЛЗА НА РАБОТОДАТЕЛЯ?

СТРУВА ЛИ СИ РАБОТА НА СРОЧЕН ДОГОВОР?

КАК СЕ НАПУСКА РАБОТА БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.